• Svar på interpellation om Polisanmälan av stölder från utvecklingsstörda

  Ordföranden i omsorgs- och sociala nämnden Inez Sandberg lämnar följande svar på Sverker Ågrens interpellation angående polisanmälan av stölder från utvecklingsstörda:

  ”Sverker Ågren (kds) har frågat mig i en interpellation om inte stölder från utvecklingsstörda skall polisanmälas.

  Som princip gäller att oegentligheter polisanmäles.

  Som arbetsgivare måste vi i varje enskilt fall göra bedömningar och överväganden av sådana ärenden utifrån omfattning, omständigheter, händelseutveckling m m. Detta för att få en samlad bild av det inträffade. Utan att för den skull någon egen rättsordning skapas eller att respekten för lagar och normer som gäller i vårt samhälle ej upprätthålles.

  I det nu aktuella fallet gäller att när misstanke om stöld förelåg gjordes en genomgång och kontroll av de kassaböcker som tillhör vårdtagarna inom berörd avdelning. Brister som kan hänföras till personens hantering av kassaböckerna konstaterades. Redovisning gjordes till administrationen och förvaltningen har ersatt vårdtagarna. Ett återbetalningskrav har ställt och den person som nu åsidosatt gällande regler är föremål för disciplinära åtgärder.

  Personalen skall vara det skydd och det stöd som de utvecklingsstörda har i det dagliga livet och förtroendet skall vara obrutet för den vårdpersonal som överlag gör mycket fina arbetsinsatser i ett många gånger hårt arbete.

  Härnösand den 13 september 1989

  Inez Sandberg
  Ordförande i omsorgs- och sociala nämnden”

  I detta ärende yttrar sig Sverker Ågren och Inez Sandberg.


  Bilden överst av PublicDomainPictures< från Pixabay (Pixabay License).


  Trygghet | interpellationsdebatt · interpellationssvar · polisanmälan · utvecklingsstörning · Sverker Ågren