• Svar på interpellation om psykiatrisk vård som avskräcker patienter

  Lennart Johansson, ledamot i hälso- och sjukvårdsdelegationen, lämnade följande svar på Sverker Ågrens interpellation om psykiatrisk vård som avskräcker patienter:

  Huvudfrågan i interpellationen rör behovet av slutenvårdsplatser, speciellt för barn och ungdomar. Interpellanten tar upp vikten av att barn och ungdomar som drabbas av psykisk sjukdom måste ges ett värdigt omhändertagande i en terapeutisk miljö

  Om man ser bakåt i tiden har vårdplatserna för dygnetruntvård tagits bort inom barn- och ungdomspsykiatrin. Skälet till detta var att behovet av sådana platser bedömdes som mycket litet, tidvis inte fanns alls. Det huvudsakliga skälet var ideologiskt/metodiskt och hade att göra med att man bedömde behandlingsmöjligheterna bättre om barnen kunde behandlas i hemmiljö eller på kliniken dagtid, där även föräldrarna kunde medverka. Resurserna flyttades över till den öppna våden.

  Under senare år har tillströmningen till barn- och ungdomspsykiatrin ökat. Exempelvis har gruppen barn från asylsökande familjer blivit större. Ett tydligare behov av slutenvård för barn och ungdomar bedöms finnas. Detta har påtalats från BUP’s sida. Det finns ett uppdrag till de tre förvaltningscheferna att gemensamt söka lösa detta problem. Rent statistiskt föreligger behov av två dygnetruntplatser och lämpligtvis förläggs dessa platser i Sundsvall, som i detta speciella fall alltså skulle få en länsfunktion.

  Barn och ungdomar under 18 år läggs enligt den huvudprincip man tillämpar inte in på avdelning 7. Inläggningarna sker på Balders krishem, som då förstärks med hempsykiatrisk personal. Endast i undantagsfall har inläggning på 7:an förekommit akut och kortvarigt.

  Barn och ungdomar som är i behov av dygnetruntvård ges möjlighet till inläggning på barnklinikerna i Sundsvall och Örnsköldsvik upp till 16 år, 17- och 18-åringarna på Balders krishem i Sundsval. Behandlingen ges av BUP.

  Behovet av slutenvårdsplatser varierar över tid. Rättspsykiatrin har vanligtvis mycket stor kapacitet och man säljer vårddagar till andra landsting. För allmänpsykiatrin var beläggningen cirka 95 % under 2003. För barn och ungdomspsykiatrin finns för närvarande ett klart behov av egna vårdplatser.

  I en ekonomisk situation med stora sparkrav på hälso- och sjukvården har psykiatrin hela tiden undantagits från besparingar. För att ytterligare slå vakt om psykiatrins resurser, har psykiatrin från 2005 fått en egen ram. För att tillföra psykiatrin mera resurser, krävs motsvarande  ytterligare inskränkningar av annan verksamhet, vilket inte kommer att vara alldeles självklart eller enkelt de närmaste åren, även om en ökad satsning på psykiatrin kan anses berättigad.

  Härnösand den 29 april 2004

  Lennart Johansson
  Ledamot i hälso- och sjukvårdsdelegationen


  Utdrag ur landstingsfullmäktiges protokoll den 28 april 2004 § 61

  Sverker Ågren tackade för svaret.

  I detta ärende yttrade sig Sverker Ågren och Lennart Johansson.

  Därefter ajournerade landstingsfullmäktige sina förhandlingar kl. 10.00