• Svar på interpellation om samarbetet mellan primärvården och psykiatrin

  Susanne Sundqvist, vice ordförande i hälso- och sjukvårdsdelegationen, lämnade följande svar på Mona Lundqvists interpellation om samarbetet mellan Primärvården och Psykiatrin:

  Länssjukhuset
  Ja akut somatisk och psykiatrisk hjälp kan alla medborgare få via akutmottagningarna dygnet runt. Vid länssjukhuset finns en psykiatrisk akutmottagning med sjuksköterska dygnet runt samt läkare med primär- respektive bakjour.

  Länssjukhusets kuratorsklinik har jourhavande kurator. Denna service har dock reducerats och har sedan februari 2010 upphört under jourtid, dvs. kvällar, nätter helger.

  I samband med en nyligen inträffad traumatisk händelse uppdagades att det inte fungerade på allra bästa sätt. Därför planerar man nu att skapa en rutin för att hantera akuta kriser. Frågan är lyft till sjukhusledningen och primärvården förväntas också delta i arbetet. Alla psykiatriker vid länssjukhuset har tilldelats ett antal vårdcentraler som man ska stödja med konsultationer utifrån de behov som finns på vårdcentralen. På vårdcentralerna finns
  en lista med namn och telefonnummer till ”deras” psykiatriker. Vid psykiatrikerns ledighet kan man ringa till bakjouren för ”akut konsultation”.

  Örnsköldsviks sjukhus
  Här finns primärvårdsjour och akutmottagning. Om jouren bedömer att en person är akut psykiskt sjuk skrivs patienten v.b. in i slutenvård i Övik eller överförs till länssjukhuset. Rutiner finns för samverkan.

  Kopplat till akuten i Övik finns en vardagskrisgrupp som har beredskap och kan kallas in vid svåra traumatiska händelser och stödja de personer som drabbats. Vid en större olycka/händelse kan också kommunens Posom-grupp engageras.

  Sollefteå sjukhus
  Här finns primärvårdsjour och akutmottagning. Jouren kan få stöd av psykiatrins mobila team som består av erfaren psykiatripersonal (dock ej psykiater) 09.00 – 21.00 alla dagar. Under dagtid har psykiatriska mottagningarna akuta tider. Kl. 21.00 – 08.00 vänder sig primärvården till psykiatrins akutmottagning vid länssjukhuset.

  Kompletterande information
  Akuta traumatiska händelser är inte en psykiatrisk angelägenhet utan betraktas som en normal reaktion på en exceptionell händelse. För detta finns i sjukhusens katastrofplaner en organisation om hur omhändertagande ska gå till.

  Psykiatrin kan inte avböja samverkan. Men ibland kan finnas olika tolkning mellan primärvården och psykiatrin om vem som ska ha ansvaret i ett ärende. En behandlingslinje för att omhänderta kriser och annan psykisk sjuklighet bör därför tas fram.

  En remiss ska betraktas som en patientsäkerhetsfråga där ansvar och information förs från
  en läkare till en annan.

  De lagar som styr vår verksamhet ger stöd för ett adekvat omhändertagande i olika situationer.

  2010-06-23

  Susanne Sundqvist (V)
  Vice ordförande Hälso- och Sjukvårdsdelegationen


  Mona Lundqvist tackade för svaret.

  Utdrag ur landstingsfullmäktiges protokoll 23 juni 2010 § 137


  Primärvård · Psykiatri | interpellationssvar · Mona Lundqvist · samarbete