• Svar på interpellation om samordningscentralen i Ånge

  Jan Sjödin, landstingsstyrelsens ordförande, lämnar följande svar på Sverker Ågrens interpellation om samordningscentralen i Ånge:

  Landstinget och kommunerna genomförde 2001/2002 utredningen ”Mål och visioner för länets kollektivtrafik”. Syftet med utredningen var, förutom översyn av mål och visioner för länets kollektivtrafik, att lämna förslag till hur en ändrad rollfördelning kunde göras tydligare gällande ansvar och befogenheter för de enskilda ägarna.

  Av svaren från ägarrepresentanterna vid remissbehandlingen av utredningen framkom inga synpunkter som pekade på att Länstrafiken skulle få ett mindre tydligt uppdrag vid övertagande av samordningscentralen i Ånge.

  Länstrafikens uppdrag är bl.a. att upphandla samhällsbetalda resor, sluta avtal med entreprenörer och driva samordningscentralen. Samordningscentralens huvuduppgift är att administrera och samordna sjukresor och färdtjänst för att uppnå så kostnadseffektiva lösningar som möjligt för landstinget och kommunerna.

  Med tanke på att Länstrafiken inte har egna fordon som genomför resorna, finns inget sakskäl som tyder på att uppdraget skulle vara otydligt och splittrat. Landstinget och kommunernas övergripande intresse är att bibehålla samordningscentralen inom Länstrafikens ansvarsområde för att få till stånd en så effektiv verksamhet som möjligt utifrån de villkor och krav som ägarna ställer.

  En annan fördel med att samordningscentralen ingår i Länstrafiken är att inga tidskrävande upphandlingsprocesser i enlighet med lagen om offentlig upphandling krävs när ny entreprenör ska upphandlas. Erfarenheter från andra landsting visar på betydande merarbete vid byte av entreprenörer.

  Ett argument som talar för att inte lägga ut samordningscentralen på entreprenör är att det samarbete som bedrivs mellan landstingen i norra regionen om sjukresor och även färdtjänst kan försvåras. I Jämtland och Västerbotten driver landstingen samordningscentralen. I Norrbotten ingår samordningscentralen i Länstrafiken.

  Mitt svar på Sverker Ågrens båda frågor är således nej.

  Härnösand den 29 april 2004

  Jan Sjödin
  Landstingsstyrelsens ordförande


  Utdrag ur landstingsfullmäktiges protokoll den 29 april 2004 § 59

  Sverker Ågren tackade för varet.

  I detta ärende yttrade sig Sverker Ågren och Jan Sjödin.