• Svar på interpellation om samverkan mellan landstinget och kommunerna för att skapa bättre vård av personer med missbruksproblem

  Lennart Johansson, ledamot i hälso- och sjukvårdsdelegationen lämnade följande svar på Sverker Ågrens interpellation om samverkan mellan landstinget och kommunerna för att skapa bättre vård av personer med missbruksproblem:

  Sverker Ågren inleder med att hänvisa till en ledare i Sundsvalls Tidning. Det är riktigt att vi från landstingets sida ansåg att vi hade mycket små möjligheter att bygga upp en beroendeenhet på Sundsvalls sjukhus, dels av kostnadsskäl, dels av bemanningsskäl och dels för att vi var osäkra om den verksamhet som vi diskuterade bäst var placerad på just sjukhuset. Verksamheten skulle från början till del finansieras med statliga bidrag enligt ansökan, men sedan fasas över i ordinarie budgetramar. Något bidrag beviljades heller inte, men det finns naturligtvis andra lösningar.

  Till exempel finns i Kramfors/Sollefteå bra samarbetsdiskussioner och samarbete mellan landsting (psykiatri + primärvård) och kommunerna. Bland annat kommer landstinget att svara för tillnyktringsverksamhet enligt de diskussioner som förs.

  Diskussionen fortsätter för att hitta gemensamma lösningar för en samordning av missbrukarvården.

  När det gäller behovet av akut avgiftning, som i en motion från kristdemokraterna skulle kartläggas, redovisades landstingets ansvar i olika situationer och vi menade att vi klarar detta på ett godtagbart sätt och att ansvarsfrågan var tydlig.

  Enligt beslut i landstingets arbetsutskott förs diskussioner med några kommuner om samarbetsformer och ansvarsfördelning. Utgångspunkten är att kommunerna enlig lag har huvudansvaret för missbruksvården och att landstinget ska bidra med medicinskt kompetens. En speciell diskussion förs också kring dubbeldiagnos (missbruk och psykisk sjukdom), där psykiatrin har ett speciellt ansvar. Resultatet av dessa diskussioner kommer att återrapporteras till arbetsutskottet i maj. Då kommer vi att få en bättre bild av läget totalt och om landstingets insats ligger på en godtagbar nivå.

  Hälso- och sjukvårdsdelegationen har ansvar för att redovisa behov av insatser, arbetsutskottet fattar med utgångspunkt från detta beslut om landstingets åtagande.

  Härnösand 29 april 2004

  Lennart Johansson
  Ledamot i hälso- och sjukvårdsdelegationen


  Utdrag ur landstingsfullmäktiges protokoll 29 april 2004 § 71:

  Sverker Ågren tackade för svaret.

  I detta ärende yttrade sig Sverker Ågren och Lennart Johansson