• Svar på interpellation om situationen på Örnsköldsviks sjukhus

  Svar på interpellation från Maude Westman (KD) om situationen på Örnsköldsviks sjukhus Benny Eriksson, landstingsstyrelsens vice ordförande, lämnade följande svar på Maude Westmans interpellation om situationen på Örnsköldsviks sjukhus:

  Antalet uppsägningar vid Örnsköldsviks sjukhus är i paritet med det besparingskrav som ett i stort sett enigt landstingsfullmäktige beslutat om. Vid uppsägningar p.g.a. arbetsbrist ska arbetsgivaren först avsluta alla tidsbegränsade anställningar och sedan vidta uppsägningar av tillsvidareanställd personal.

  När sedan uppsägningarna är genomförda kan nya behov av att ta in tidsbegränsade eller tillsvidareanställd personal uppstå beroende på att personal slutar, tar föräldraledighet, blir sjukskriven etc.

  Den första ekonomiska uppföljningen sker i delårsrapport 1 2010 som redan har redovisats.

  Patientsäkerheten följs kontinuerligt upp utifrån det ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet, som arbetats fram inom sjukhuset. En målsättning är att rapporterade avvikelser ska öka vilket har skett. I  avvikelsehanteringssystemet i Platina följs avvikelserna med särskilt fokus på eventuella effekter av förändringen. Andelen vårdrelaterade infektioner mäts månatligen med tillgång till SKL:s databas. Beläggningssituationen följs kontinuerligt. Hittills finns inga indikationer på att patientsäkerheten försämrats. Andelen vårdrelaterade infektioner är klart lägre jämfört med snittet för länsdelssjukhus i landet och ligger på en stadigt låg nivå. Överbeläggningsproblematik föreligger ej.

  Vad gäller redovisning angående personal, patientsäkerhet och ekonomi följer vi rutinerna för rapportering i samband med landstingets tertialbokslut.

  För att skapa förutsättningar för en god hantering och ett gemensamt förhållningssätt kring arbetsrättsliga och personalsociala frågor har Landstinget Västernorrland tagit fram riktlinjer för hur förändrings- och omställningsarbete ska bedrivas.

  Av riktlinjerna kan man utläsa vikten av att beakta samtliga berörda medarbetares arbetsmiljösituation. Detta kräver att verksamhetsansvariga skapar goda förutsättningar i organisationen för att beakta den mänskliga aspekten i samband med förändring och omställning av verksamhet.

  Landstinget Västernorrlands förhållningssätt vid förändring är att berörd förvaltning ska upprätta en arbetsplan som beskriver behovet av förändring, uppgift om ansvarig för respektive åtgärd/aktivitet samt en tidplan för när åtgärden ska vara genomförd. När förvaltningarna har kommit fram till hur verksamhetsförändringarna ska genomföras upprättas ett särskilt beslutsunderlag som bl.a. ska innehålla en arbetsmiljöanalys och en åtgärdsplan. Arbetet ska ske på så sätt att medarbetare och skyddsombud har möjlighet att medverka.

  Samverkansavtalet mellan landstinget och de fackliga organisationerna reglerar formerna för det fackliga inflytandet inför viktiga beslut. Det är ett arbetsgivaransvar att se till att facklig samverkan initieras så tidigt som möjligt i förändringsarbetet.

  Förändringsarbetet inom Örnsköldsviks sjukhus har kontinuerligt följts av Landstingsstaben och bedömningen är att Örnsköldsviks sjukhus har följt de riktlinjer som gäller för förändring och omställning inom Landstinget Västernorrland och därigenom också beaktat personalens åsikter i förändringsarbetet.

  2010-06-23

  Benny Eriksson
  Landstingsstyrelsens vice ordförande


  Utdrag ur landstingsfullmäktiges protokoll 23 juni 2010:

  Maude Westman tackade för svaret.

  I detta ärende yttrade sig även Gun Enquist-Öhman.


  Bilden överst: Korridor på Örnsköldsviks sjukhus. Foto av Henrik Sendelbach (CC-BY-SA 4.0).


  Specialistvård | interpellationssvar · Maude Westman · patientsäkerhet · sjukhus · Örnsköldsviks sjukhus