• Svar på interpellation om självmord bland unga – suicidprevention

  Ewa Söderberg, landstingsstyrelsens ordförande, lämnade följande svar på Berit Anderssons interpellation om självmord bland unga – suicidprevention:

  Jag kan inte annat än instämma i Berit Anderssons inledande ord. Få saker berör mig så djupt som när en ung människa tar sitt eget liv. Att detta sker är ett stort misslyckande för samhället och för vuxenvärlden. Precis som Berit Andersson skriver sjunker i Sverige antalet självmord som helhet men de ökar bland ungdomar. Något vi ser allvarligt på. Berit Andersson frågar i sin interpellation om landstingets självmordspreventiva arbete. Hon frågar om de metoder som beskrivs i interpellationen förekommer i Landstinget Västernorrland. Och om inte, ifall jag är beredd att verka för att vi utvecklar dessa.

  Vad det gäller frågan om de modeller som beskrivs i interpellationen förekommer i vårt landsting kan det konstateras att i Sundsvall och Timrå bedrivs ett liknande arbete. Där samarbetar primärvårdscentrum, räddningstjänsten, psykiatrin och kuratorsenheten kring detta. Tillsammans följer de upp självmordsfall genom så kallade suicidutredningar. Dessa skall:

  • leda till bättre prevention mot suicid
  • ge lokala erfarenheter på en bred samhällsnivå
  • utgöra ett beslutsunderlag för effektiva åtgärder
  • ge erfarenheter som är kunskapsuppbyggande allmänt kring suicid
  • ge underlag för uppföljning av åtgärder

  Vid Sollefteå sjukhus har man ännu inte byggt upp ett organiserat samarbete. Jönköpingsmodellen har presenterats för representanter från primärvård, vuxenpsykiatri, BUP och kuratorsenheten. Dessa ser positivt på modellen. Vid Örnsköldsviks sjukhus finns heller ingen sådan modell. Där finns dock en samarbetsmodell för politiskt, strategiskt och operativt samarbete. Inom ramen för dessa behandlas samverkansfrågor och modeller för samarbete skapas.

  I övrigt finns det vid samtliga förvaltningar inom psykiatrin lokala handlingsprogram för arbetet mot självmord och självmordsprevention. Dessa uppdateras efterhand.

  Frågan om självmordsprevention är aktuell både nationellt, regionalt och i länet. På nationell nivå har ”Förslag till nationellt program för suicidprevention – befolkningsinriktade och individinriktade strategier och åtgärdsförslag” nyligen remissbehandlats. Landstinget Västernorrland behandlade sitt svar vid landstingsstyrelsens möte den 15 maj. På regional nivå har frågan diskuterats vid möte mellan vuxenpsykiatrin och Socialstyrelsens regionenhet i Umeå.

  I Landstinget Västernorrland har länssamrådet i psykiatri, där företrädare för primärvård och psykiatri ingår, diskuterat erfarenheter av Lex Maria anmälningar och händelseanalyser. De ger värdefull kunskap för organisationen och man kommer att gå vidare med att på ett tydligare sätt samverka i händelseanalysarbetet. Länssamrådet har också påbörjat framtagande av ett länsövergripande vårdprogram för depression. Vidare planeras utbildningsinsatser och efterföljande aktiviteter kring suicidprevention. Syftet är att öka kunskapen om självmord och självmordsprevention och att skapa ett mer effektivt samarbete mellan primärvården och psykiatrin för att förebygga självmordsförsök och självmord bland patienter.

  Kramfors den 20 juni 2007
  Ewa Söderberg
  Landstingsstyrelsens ordförande


  Berit Andersson tackade för svaret.


  Folkhälsa | Berit Andersson · interpellationssvar · självmord · suicidprevention