• Svar på interpellation om skolcafeterian – i folkhälsans tecken

  Ewa Söderberg, ordförande i hälso- och sjukvårdsdelgationen lämnade följande svar på Berit Anderssons interpellation om skolcafeterian – i folkhälsans tecken?:

  Berit Andersson har helt rätt när hon i sin interpellation betonar att det är av stor vikt att skolan inte tillhandahåller godis och söta läskedrycker i sina cafeterior. Detta för att kunna hindra det växande problemet med fetma hos barn och även med tanke på tandhälsan.

  I det programarbete som behandlade ”Barns övervikt och fetma” tog vi beslut om två mål som nu ingår i landstingsplanen. Det första målet är att andelen barn och unga med övervikt och fetma inte ska öka i Västernorrland. För att nå detta mål krävs att många aktörer samverkar och i vårt programarbete tog vi initiativ till en dag i mars 2004, där skolpolitiker från våra kommuner var den viktigaste målgruppen och där Annika Jansson från Rikscentrum för överviktiga barn, Huddinge sjukhus var föreläsare. Eftermiddagen ägnades åt diskussioner om hur vi kan arbeta tillsammans. Ett förslag kan vara att skolan är en ”fredad zon” för godis och läskedrycker. Diskussionerna kommer att fortsätta och vi landstingspolitiker som deltar i programarbetet kommer att närvara vid skolpresidiets första möte nu i höst.

  På lokal nivå i de enskilda skolorna har frågan om cafeterians utbud länge varit på tapeten, ofta är det elevråden som står för den verksamheten och tyvärr har landstinget ingen möjlighet att påverka det direkt.

  I arbetet med hälsofrämjande skolutveckling som Folkhälsocentrum driver tillsammans med Myndigheten för skolutveckling och Kommunförbundet Västernorrland, genomfördes under detta läsår en ”processledarutbildning” med utgångspunkt ifrån propositionen ”Hälsa, lärande och trygget”. En viktig del i utbildningen var att ta fram en handlingsplan för den egna skolan och där många av dessa handlingsplaner kom att innehålla metodutveckling som rörde levnadsvanorna. Folkhälsocentrum har också tillsammans med Kommunförbundet medverkat till utbildningar för skolmåltidspersonal och skolsköterskor.

  I augusti hölls en regional konferens om barns hälsa i allmänhet och övervikt och fetma i synnerhet. Denna konferens var ett sätt för skolan och hälso- och sjukvården att mötas för att diskutera metoder som främjar barns utveckling och skapar en hälsosam livsmiljö. Ambitionen var att låta forskare och praktiker från både skola och sjukvård tillsammans hitta sätt att förbättra barnens hälsa.

  I september varje år ordnar folktandvården ”Munhälsans dag” i samverkan med Folkhälsocentrum.

  Detta var några exempel på hur landstinget samarbetar med andra aktörer och därmed förändra utbudet i skolcafeteriorna. Jag hoppas att vi med de åtgärder som redovisats ovan också ska visa på resultat redan detta läsår.

  Härnösand den 14 oktober 2004

  Ewa Söderberg
  Ordförande i hälso- och sjukvårdsdelegationen

  Berit Andersson tackade för svaret.

  I detta ärende yttrade sig Berit Andersson, Ewa Söderberg och Anders Kempe.