• Svar på interpellation om varför Nationella handlingsplanen inte tas på allvar

  Ewa Söderberg, ordförande i hälso- och sjukvårdsdelegationen, lämnade följande svar på Sverker Ågrens interpellation om varför Nationella handlingsplanen inte tas på allvar:

  Den uppfattning som redovisas i Socialstyrelsens rapport ”Vision, vägval och verklighet” att den nationella handlingsplanen har svag. Det pågår förändringar inom primärvården samt psykiatrin som är helt i linje med intentionerna i Nationella handlingsplanen, även om vi inte lyckats genomföra samtliga inriktningsmål i den Lokala handlingsplanen.

  Det vi gör i Västernorrland har inte bara den Nationella handlingsplanen som utgångspunkt, utan vi menar att detta ändå skulle ha gjorts inom ramen för ständiga förändringar och förbättringar. Planen har därmed inte fått ett eget uttalat fokus. Ett exempel på en stor förändring som pågår är paradigmskiftet från anslag till kapitering och listning inom primärvården med syftet att bl.a. åstadkomma bättre tillgänglighet. Ökad tillgänglighet är ju ett av huvudmålen i Nationella handlingsplanen. I uppföljningen av Lokala handlingsplanen, som har redovisats till landstingsstyrelsen den 27 mars 2003 (§ 66) och vidare till Socialstyrelsen samt den senaste uppföljningen som inom kort kommer att redovisas för  landstingsstyrelsen, framgår at ett stort antal förändringar och förbättringar har vidtagits. Exempel på sådana är förbättrad telefontillgänglighet, ökad sjukvårdsupplysning, läkarinsatser vid kommunernas äldreboende, läkemedelsgenomgångar, ökad mångfald genom ytterligare två entreprenader i primärvården, programarbete om depression m m.

  Att Landstinget Västernorrland tillsammans med Dalarna och Stockholms läns landsting inte har uppgivit att något helhetsgrepp från övergripande ledning har tagits, kan för vår del förklaras med att ansvaret för den inriktning och de aktiviteter som planen anger lades direkt på respektive hälso- och sjukvårdsförvaltning. Hälso- och sjukvårdsdelegationen tog följdriktigt som sitt beslut den 27 mars 2001 att uppdra till sjukhusdirektörerna att beakta vad som anförts i Nationella handlingsplanen i samband med verksamhetsplaneringen för åren 2002-2004.

  Som en följd av detta valde Landstinget Västernorrland att fördela den resursförstärkning som landstinget fick 2001 t.o.m. 2004, nämligen 18, 18, 38 resp 56 miljoner direkt till de tre hälso- och sjukvårdsförvaltningarna enligt samma grund som budgeten i övrigt, vilket innebar 20 % till primärvården och 80 % till övrig hälso- och sjukvård där psykiatrin ingår. Inga särskilda medel har dock ”öronmärkts” för psykiatrin.

  Jag vill dessutom peka på att primärvården i Landstinget Västernorrland redan sedan tidigare använder mer medel per invånare än andra landsting. När det gäller psykiatrin har en förändring skett mot en fördelning av medel som ligger i nivå med vad övriga skogslän åstadkommit.

  Sollefteå den 17 juni 2004

  Ewa Söderberg
  Ordförande i hälso- och sjukvårdsdelegationen


  Utdrag ur landstingsfullmäktiges protokoll 17 juni § 107:

  Sverker Ågren tackade för svaret.

  I detta ärende yttrade sig Sverker Ågren och Ewa Söderberg.