• Svar på interpellation: Organdonationerna kan bli fler

  Ewa Back (S) har överlämnat till ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden Lena Asplund (M) att besvara interpellationen.

  Fråga 1:
  Borde inte regionen kunna ha tydlig och bra information omkring organdonationer och donationsregistret på sin webbplats?

  Svar:
  Det finns en utförlig information på 1177.se, som ju är patienternas naturliga informationskälla och digitala kontaktpunkt när det gäller hälso- och sjukvårdsrelaterade frågor, som exempelvis organdonation.

  Fråga 2:
  Finns sjukhusrutiner att tex. kurator eller sjukhuspräst för ett samtal med anhöriga/patient kring donation?

  Svar:
  När möjligheten till organdonation aktualiseras på grund av dödsfall till följd av så kallad total hjärninfarkt, så finns en fastställd riktlinje för hur personalen ska agera. Riktlinjen beskriver bland annat i detalj hur vårdpersonalen ska gå till väga för att visa största möjliga respekt och omtanke gentemot anhöriga. Det kan också tilläggas att specialistvården har tillgång till kurator och sjukhuspräst, som kan ge stöd till personer vars anhöriga av avlidit.

  Fråga 3:
  När det gäller levande organdonatorer, får dessa full ekonomisk ersättning för förlorad arbetsinkomst, resekostnader, kost, logi, patientavgifter och läkemedel för utredning, donation och eftervård?

  Svar:
  Alla levande organgivare i Sverige har rätt till ersättning för de merkostnader, till exempel förlorad arbetsinkomst, som uppkommr i samband med operationen. Regionen ersätter vidare skillnaden mellen den sjukpenning som Försäkringskassan beviljar och den ordinarie lön som donatorn har. Regionen ersätter också alla kostnader för resor, vårdavgifter och läkemedel i samband med utredning och donation. Vid övriga merkostnader prövas kostnadsanspråket från fall till fall.