• Svar på interpellationer om mammografisk hälsokontroll och väntetider

  Ewa Söderberg, ordförande i hälso- och sjukvårdsdelegationen, lämnade följande svar på interpellationer från Anders Kempe (sjvp), Jarl Strömbäck (fp) och Berit Andersson (kd) om mammografisk hälsokontroll och väntetider:

  Först vill jag betona att det är oacceptabelt med så långa väntetider som redovisas inom mammografin. Samtidigt kan jag glädjande nog konstatera att sjukhusdirektören nyligen tagit ett beslut om att utöka mammografin med en läkartjänst. Från förvaltningsledningen säger man också att man förmodligen kommer att behöva utöka med ytterligare en läkartjänst om något år, eftersom verksamheten på mammografin har förändrats sedan den startade. Bemanningen har dock inte förändrats sedan starten.

  Ett sätt att snabbt komma tillrätta med långa väntetider är naturligtvis att hyra in kompetens inom området. Jag vet att det i länet finns en tidigare anställd läkare som haft uppdrag inom mammografiverksamheten och som har den kompetens som erfordras.

  Digitalisering av mammografin är en annan väg. Det får dock ses som en långsiktig lösning, men även detta måste prövas.

  Utvecklingen inom bröstcancervården har varit snabb och metoderna ändrar sig. Läkarna vid Mammograficentrum har gradvis ändrat sitt arbetssätt från att enbart granska röntgenplåtar (1990-97) till ett mer patientcentrerat arbetssätt där man själv i samtal med patienten visar plåtar och meddelar resultatet. Man gör själv också punktioner och biopsier på misstänkta tumörer. Man deltar numera också i särskilda bröstronder tillsammans med kirurg, cancerläkare och patolog.

  Vidare så mammograferar man nu också de tumörer som kirurgen skär ut, för att försäkra sig om att all misstänkt cancer är avlägsnad. Allt detta tar naturligtvis tid från screeningverksamheten.

  Mammograficentrum är idag underbemannad, framför allt på läkarsidan, men även vad det gäller sköterskor. Detta gör att man inte kan uppfylla den generella 5-dagarsgräns för besked som nämns i resolutionen från EU-parlamentet – alltså även i de fall där undersökningen visade normala förhållanden. Man har inte heller kapacitet att låta varje undersökning granskas av två läkare, i enlighet med samma resolution och med SoS rekommendationer. Produktionen är också sårbar, då det är brist på mammografer, och det tar lång tid att utbilda nya. I Västernorrland finns i nuläget bara två sådana, och produktionen har uppehållits bl.a. med insats av övertid.

  Idag tar det c:a fem veckor till tre månader innan besked kan lämnas till patient efter mammografiscreening om utfallet är normalt. Vid treksamhet – där patienten måste kallas åter – uppstår väntetider på 1-2 månader (i extrema fall tre månader). Detta är ej acceptabelt, även om man i dessa fall arbetar med stora säkerhetsmarginaler vad det gäller sjukdomens utveckling.

  Majoriteten av alla nya brösttumörer upptäcks vid screening med mammografi.

  En mindre del kommer på remiss från primärvården.

  Enligt samstämmiga läkaruppgifter finns ingen icke-akut sjukdom som prioriteras så högt som misstänkt bröstcancer. Remiss sändes direkt till kirurgklinik eller röntgenklinik (i Sundsvall till Mammograficentrum).

  I Sollefteå ska mammografisk undersökning genomföras inom en vecka (om graden av misstanke är hög), och behandling inledas inom 1-4 veckor efter.

  I Örnsköldsvik erbjuds mottagningstdi inom 14 dagar efter mottagen remiss. Därefter operation inom 14 dagar, eventuellt snabbare.

  Väntan på patologi/cytologisvar kan fördröja processen upp till två veckor.

  Man strävar, på båda sjukhusen, att kombinera mottagningen med mammografiundersökning, så att svar kan lämnas per omgående.

  I Sundsvall erbjuds mottagningsbesök inom en vecka och operation senast inom fyra veckor därefter.

  Avslutningsvis vill jag dock framhålla att bröstcancervården i Sverige håller hög standard med internationella mått mätt.

  Trots att antalet nyupptäckta bröstcancerfall sakta ökar år från år – även med hänsyn taget till befolkningens stigande medelålder – så ligger dödligheten i sjukdomen konstant. Med andra ord minskar hela tiden den relativa risken för en bröstcancerpatient att avlida av sin sjukdom, vilket i sin tur beror på ökande förmåga hos sjukvården att tidigt upptäcka och framgångsrikt behandla sjukdomen.

  Härnösand den 27 oktober 2005

  Ewa Söderberg
  Ordförande i hälso och sjukvårdsdelegationen


  Interpellanterna Anders Kempe, Jarl Strömbäck och Berit Andersson (kd) tackade för svaret.

  Under överläggningen förklarade Jacomina Beertema att hon ansåg att den av henne och Christer Andersson inlämnade motionen om väntetider på mammografisvar (bilaga 4) var besvarad.

  I detta ärende yttrade sig Ewa Söderberg, Jacomina Beertema, Margot Nilsson och Benny Eriksson.


  Specialistvård | Berit Andersson · cancer · interpellationssvar · mammografi · onkologi · screening · vårdköer