• Svar på motion om alkoholfri representation

  Förvaltningsutskottets yttrande

  I motionen föreslås att all representation inom landstinget skall vara alkoholfri.

  Landstingets praxis är i dag representation med lättöl eller vin. I mera officiella sammanhang, t ex vid utländska besök, bestämmer förvaltningsutskottets arbetsutskott från fall till fall om annan representation skall förekomma.

  Landstinget intar således en restriktiv hållning. Det är missbruket och överkonsumtionen som bör ägnas den största uppmärksamheten i folkhälsoarbetet.

  En sundare livsföring innebär också som framhålls i motionen förändrade kostvanor, minskad tobakskonsumtion och ökad fysisk aktivitet.

  Allt detta kräver upplysning och information för att därmed kunna motivera den enskilda människan. Motivationen är en förutsättning för ett framgångsrikt arbete.

  Ett beslut om alkoholfri representation kan ha ett symboliskt värde men knappast bidra till att föra alkoholfrågan framåt.

  Utskottet anser det dock motiverat att nuvarande regler för vinrepresentation upphör men att förvaltningsutskottets arbetsutskott i likhet med tidigare får bedöma om annan representation skall förekomma i samband med utländska besök.

  Förvaltningsutskottet hemställer att landstinget beslutar

  • att ändra landstingets representationsregler i överensstämmelse med vad som ovan anförts; samt
  • att motionen därmed anses besvarad.

  Folkhälsa | alkohol · motionssvar · representation