• Svar på motion om bidragsregler

  KDS landstingsgrupp föreslår i en motion dels att landstingsbidrag till organisation, förening endast skall utgå under förutsättning att verksamheten bedrivs drogfri, dels att förvaltningsutskottet med beaktande av detta får i uppdrag att se över nu gällande bidragsregler.

  Landstingets bidrag till studieförbunden, idrottsrörelsen, pensionärsorganisationerna, ungdomsorganisationerna m fl har fastställts i nära anslutning till Landstingsförbundets rekommendationer.

  Bidrag utgår till distriktsorganisation som uppfyller vissa krav och avser främst att täcka administrationskostnader. Utöver detta ingår i samhällsmedicinska sektionens uppgifter att stimulera olika samhällssektorer till ökat förebyggande arbete. Detta sker bland annat genom bidrag för hälsoaktiviteter till föreningslivet och organisationer på distriktsnivå, bidrag till hälsofostran i skolan, friskvård på arbetsplatser m m.

  Utskottet anser det angeläget att sprida upplysning om drogers skadeverkningar. En stor del av den samhällsmedicinska verksamheten har också denna inriktning. Det är också angeläget att i olika sammanhang verka för drogfria alternativ.

  Landstinget bör emellertid inte i sin bidragsgivning införa restriktioner av den typ som föreslås i motionen. En kontroll av organisationerna i detta avseende skulle bl a medföra kostnader, byråkrati och misstänksamhet. Landstingets bidragsgivning måste bygga på ett ömsesidigt förtroende. Landstingets inställning till droger och landstingets hälsopolitiska mål är entydiga riktlinjer för bidragstagarna.

  Utskottet anser således att nuvarande bidragsregler bör bibehållas.

  Förvaltningsutskottet hemställer att landstinget beslutar

  • att avslå motionen

  Samverkan | bidragsregler · drogfri · föreningsbidrag · Göran Sydhage · motionssvar · Sverker Ågren