• Svar på motion om medel från allmän försäkring till medicinsk-teknisk utrustning

  Förvaltningsutskottets yttrande

  KDS landstingsgrupp har föreslagit att förvaltningsutskottet får i uppdrag att arbeta för att medel från den allmänna försäkringen tillförs landstinget för investeringar i ny och kapitalintensiv högteknologisk utrustning.

  Inom ramen för regeringens försöksverksamhet med s k frilandsting skall det startas en försöksverksamhet i Bohuslandstinget.

  Försöket syftar till att överföra resurser från försäkringskassan till landstinget, för att därigenom korta köerna till den ortopediska verksamheten. Förvaltningsutskottet avvaktar med stort intresse resultatet av denna försöksverksamhet.

  Vidare delar förvaltningsutskottet motionärernas åsikt att landstingen (sjukvårdssektorn) tar kostnaderna medan vinsterna inkasseras inom andra samhällssektorer. I stort sett är väl detta också oundvikligt, annars skulle vi väl knappast kunna bedriva sjukvård om lönsamhetskriteriet allena skulle styra verksamheten.

  Men det finns anledning att understryka att nuvarande alltför rigorösa sektorsuppdelning i samhället borde förändras.

  Ett smidigare samarbete, eller i en del fall, upphävande av sektorsgränserna skulle säkert medföra ett effektivare utnyttjande av resurserna. Ett exempel på detta är just försöksverksamheten i Bohuslandstinget.

  Pengar som betalas ut till väntande patienter bör i stället kunna frigöras för att öka resurserna på en ortopedklinik och därigenom reducera köerna.

  Att som motionärerna föreslår begränsa resursöverföringen till att enbart avse kapitalintensiv högteknologisk utrustning anser förvaltningsutskottet felaktigt.

  Principen bör i stället vara ett flexibelt system som medger resursöverföring till flera områden och dessutom vid olika tillfällen.

  Med hänvisning till det ovan anförda föreslår förvaltningsutskottet att landstinget beslutar

  • att vidta åtgärder enligt förvaltningsutskottets yttrande; samt
  • att därmed anse motionen besvarad.

  Ekonomi/skatter | medicinsk-teknisk utrustning · motionssvar