• Bussarna ska bli tillgängligare för rullstolsanvändare

  Regionala nämndens ordförande Benny Eriksson lämnade följande svar på interpellationen från Sverker Ågren:

  Interpellanten frågar mig om det är rimligt kräva bussar som även rullstolsanvändare kan resa med? Han undrar också om Landstinget Västernorrland, som enligt gällande konsortialavtal, ansvarar för all trafik som går över kommungränser (ofta detsamma som glesbygdstrafik) kommer att hålla fast vid tillgänglighetskraven, som Länstrafiken tillämpat vid den senaste upphandlingen, när bussarna i så fall att sättas in i trafik samt kan det bli aktuellt att börja med att skapa stråk av linjer, där tillgänglighet alltid finns för resenärer med rullstol?

  Mitt svar på den inledande frågan är givetvis ja, eftersom landstinget har medverkat till att länstrafiken ställde dessa krav på bussarna vid senaste upphandlingen. De krav som ställdes i upphandlingen framgår av Buss 2000, version Västernorrlands läns Trafik AB upphandling 2005 punkten 2.7. Där framgår att alla bussar som går i trafik efter

  2010-01-01 skall antingen vara av låggolvstyp eller ha anordning för att ta ombord rullstol och det även skall gå att sätta fast den. Enligt uppgifter från Länstrafiken har den i dagsläget 91 fordon låggolv, 6 st lyft och 69 fordon ramp. Detta innebär 56 procent av fordonen. 112 fordon eller 37.8 procent har rullstolplats-/rullatorplats. Länstrafik har begärt att entreprenörerna, vid det årliga uppföljningsmötet, skall redovisa hur företaget planerar att tillgänglighetsanpassa samtliga fordon till 2010.

  Svaret på frågorna är alltså att nuvarande avtal med länstrafikens entreprenörer är utformat så att detta till viss del fungerar redan idag och efter 2010 kommer att fungera fullt ut.

  Interpellanten frågar även om det kan bli aktuellt att skapa stråk av linjer där tillgänglighet alltid finns. Det är Vägverket som talar om att skapa sådana stråk med tillgängliga hållplatser. Hållplatsfrågorna är väghållarnas (kommunerna och Vägverket) ansvar. Vi blir alltså beroende av i hur stor utsträckning de anpassar hållplatserna.

  Härnösand den 26 november 2008
  Benny Eriksson (s)
  Regionala nämndens ordförande


  Utdrag ur landstingsfullmäktiges protokoll 26 november 2008 § 190

  Sverker Ågren tackade för svaret.

  I detta ärende yttrade sig även Sven-Åke Sjödin och Christer Sonidsson.


  Bilden överst: Bussen till Mjällom lämnar Kramfors resecentrum. Foto av Henrik Sendelbach (CC-BY-SA 4.0).


  Kollektivtrafik | buss · interpellationssvar · Sverker Ågren