• Tilltro till revisorernas arbete

  Vid senaste fullmäktige ställdes vi inför att ta beslut om att ge en delegation ansvarsfrihet eller inte. Vi hade från våra revisorer fått rekommendationen att inte ge delegationen ansvarsfrihet för perioden 2003, den tid som revisionen omfattade. Trots detta fattade en majoritet av landstingsfullmäktige beslutet att gå emot revisorerna och deras ställningstagande.

  Detta underkännande resulterade i att revisionskollegiets ordförande Carl Edblom avgick från sitt uppdrag med omedelbar verkan. Man kan ställa sej frågan vilka argument och sakfrågor som låg till grund för att fullmäktige kunde fatta ett annat beslut och ha ett annat ställningstagande än vad revisionen hade? Revisorerna följde God revisionssed och dessutom kommunallagen. Fanns det något, som inte revisorerna kände till???

  Detta beslut ger mej anledning att ställa följande frågor till Jan Sjödin:

  1. Ska vi ha tilltro till revisorernas arbete?
  2. Under vilka premisser ska vi underkänna deras rapporter?
  3. Vad ska vi ha för policy gentemot våra revisorer i framtiden?
  4. Varför ska vi ha ett revisionskollegium då det ändock är fullmäktige som egenmäktigt och oberoende av vad revisorerna kommer fram till fattar det avgörande beslutet?

  Örnsköldsvik 3 maj 2004

  Roger Berg
  Kristdemokraterna


  Artikeln är en interpellation från Roger Berg ställd till landstingsstyrelsens ordförande.