• Uppgradera det alkoholpolitiska programmet

  Landstinget Västernorrland antog för en del år sedan ett omfattande och handlingsinriktat alkoholpolitiskt program i syfte att i enlighet med WHO’s internationella mål sänka alkoholkonsumtionen i vårt län. Programmet var tänkt att över tiden följas upp för att väl kunna anpassa insatserna efter rådande förhållanden.

  Genom den alkohollag som trädde i kraft 1994 (1994:1738) fick den svenska alkohollagstiftningen anpassas till de EU-regler som Sverige som medlemsstat accepterat. Genom riksdagsbeslut har sedan vår alkohollagstiftning blivit föremål för ytterligare ändringar och kompletteringar.

  Men istället för en sänkt alkoholkonsumtion har vi under de senaste åren fått se en kraftigt ökad konsumtion i landet, en utveckling lika tydlig i vårt län som i Sverige i stort. Alkoholens samhällskostnader är ofantliga. För cirka 10 år sedan beräknades de uppgå till cirka 100 miljarder kronor, men har idag ökat till cirka 165 miljarder, vilket i princip motsvarar vad den svenska hälso- och sjukvården och det svenska försvaret kostar tillsammans.

  Den svenska konsumtionsökningen har naturligtvis flera orsaker: den kan hänföras till våra öppna gränser med i princip fri införsel av alkohol, en mer alkoholliberal inställning över huvud taget, stor ökning av antalet tillstånd för kommersiell utskänkning av alkohol, nya dryckesvanor – och också lådvinsförsäljningen på Systembolaget.

  Medan flera länder i Europa på ett mer aktivt sätt än tidigare börjat använda prisinstrumentet för att höja skatten på alkohol och därigenom minska försäljningen/konsumtionen, har vi i vårt land i stället diskuterat kraftigt sänkta alkoholskatter. Folkhälsoinstitutet har teoretiskt beräknat att en sänkning av den svenska alkoholskatten, i enlighet med det förslag som lagts av regeringens alkoholutredare (Kent Härstedt), skulle leda till en ökning av konsumtionen med cirka 8 %, vilket i sin tur skulle medföra ytterligare sjukskrivningsdagar (cirka 1,9 milj), fler misshandelsfall (cirka 1 600) samt fler alkoholrelaterade dödsfall/år (cirka 290).

  Att billigare alkohol över hela landet kommer at slå hårt mot dem som redan ligger illa till är ganska förutsägbart. Vidare att barn till högkonsumenter kommer att bli barn till missbrukare med de allvarliga konsekvenser detta kommer att få.

  I den svenska regeringens framlagda handlingsplan för det alkohol- och narkotikaförebyggande arbetet avseende åren 2006-2010 sägs att det övergripande målet för den svenska alkoholpolitiken ska vara att främja folkhälsan genom att minska alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar. Detta mål ska nås genom insatser för att minska den totala alkoholkonsumtionen och motverka skadligt dryckesberoende. Vidare gäller nollprocentsmål i trafiken, ingen alkohol i arbetslivet eller under graviditeten.

  Förebyggande arbete ska genomföras i avsikt att skjuta upp alkoholdebuten – mål: ingen alkohol före 18 års ålder!  – och att erbjuda flera alkoholfria miljöer. Den illegala alkoholhanteringen ska bekämpas.

  Också i den nu framlagda nationella handlingsplanen läggs en stor del av ansvaret för detta arbete på kommunal nivå. På regional nivå betonas samordningen.

  På grund av de långtgående förändringarna som gjorts i alkohollagstiftningen, de senaste årens dramatiska ökning av alkoholkonsumtionen, vilket ju utgör ett allvarligt hot mot folkhälsan samt regeringens ambitioner att sänka totalkonsumtionen i kombination med alkoholfria zoner, är det vår uppfattning att Landstinget Västernorrland utifrån sitt lagstadgade uppdrag att förebygga ohälsa snarast bör besluta om en revidering och uppgradering av vårt landstings alkoholpolitiska program.

  Kristdemokraterna i Landstinget Västernorrland föreslår därför Landstinget Västernorrland att besluta

  • att snarast påbörja arbetet med att revidera och uppgradera vårt nu gällande alkoholpolitiska program samt att utifrån programmet sätta ut nya mål och konkreta insatser relaterade till de senaste årens allvarliga utveckling.

  Sundsvall den 29 maj 2006

  För Kristdemokraterna i Landstinget Västernorrland

  Berit Andersson, vice gruppledare