• Vi avfärdar helt idén att bilda ett Stornorrland

  Yttrande över indelningskommitténs betänkande SOU 2016:48 Regional indelning – tre nya län

  Kristdemokraterna i Landstinget Västernorrland avstyrker förslaget om att bilda tre nya län i Sverige. Särskilt säger vi nej till bildandet av ett Stornorrland i förslaget kallat Norrlands län. Denna region skulle komma omfatta mer än halva Sveriges yta.

  Vi anser med bestämdhet att en sådan region innebär alltför stora avstånd. Det blir svårare för medborgare att besöka myndigheter på plats och politikernas lokalkännedom försvinner då de på grund av dessa avstånd kommer bo i en helt annan landsända än vad de flesta av deras väljare gör. Demokratin försvagas därför väsentligt. För oss är demokratin och närheten till medborgarna viktig. Beslutet att tillskapa nya storlän ska därför avgöras genom folkomröstningar i de berörda länen.

  Politikernas förutsättningar att mötas fysiskt ställs också helt på ända. Exempelvis är avståndet med bil från nuvarande residensstaden Östersund i Jämtlands län till residensstaden Luleå i Norrbottens län är närmare 600 km! För en del politiker blir följden att man, för att åka på ett möte, måsta ta ett flyg ut ur regionen och ner till Stockholm, för att där byta till ett annat plan och för en resa tillbaka in i regionen. Helt absurt anser vi.

  En storregion innebär en omfattande centralisering som tillsammans med den försvagade närheten till politiken innebär att inlandets möjligheter att hävda sig gentemot mer folkrika områden vid Norrlandskusten försämras. Den ekonomiska utvecklingen blir då ännu svagare i de inre delarna av Norrland något som på sikt hotar tillväxten i hela den föreslagna Norrlandsregionen, helt emot det syfte man påstår sig ha med en ny regionbildning.

  Ur ett vidare perspektiv kan vi konstatera att om syftet med att skapa större regioner varit att stärka de mindre folkrika länens ställning gentemot storstadsområdena borde man inte skapa ännu mer folkrika regioner av de som redan är stora i södra Sverige. En enorm Svealandsregion omkring Stockholm och
  ett utvidgat ”Storgöteborg” i form av ett jättelikt Västra Götaland är då inte rätt väg att gå. Då kvarstår ju de förskjutningar man säger sig vilja få bort.

  Till detta kan läggas de stora omstruktureringar och kostnadsreduceringar som redan pågår inom våra landsting, inte minst inom Landstinget Västernorrland. Bildandet av en storregion kommer innebära ytterligare påfrestningar på en redan ansträngd verksamhet med stora omställningskostnader som följd. Det behövs därför längre tid än till 2019 att genomföra alla förändringar som behövs för att på bästa sätt få nya storlän som kan vara någorlunda funktionsdugliga.

  Slutsatser:

  • vi avfärdar helt idén att bilda tre nya storlän
  • vi menar att två regioner utav Norrlands nuvarande fem län bättre löser de problem som beskrivs i utredningen
  • vi anser att lösningen för att få en mer effektiv, god och jämlik vård i hela landet är att förstatliga specialistvården istället för att skapa storregioner
  • om man trots allt väljer att gå vidare med förslaget med tre nya län föreslår vi att
   • beslutet att bilda dessa avgörs genom folkomröstningar i de berörda länen
   • de nya länen ska inte stressas fram till att vara klara till 2019
   • Härnösand blir residensstad i Norrlands län

  Kristdemokraternas landstingsgrupp i Landstinget Västernorrland


  Vår politik | regionindelning · Stornorrland · yttrande