• Yttrande över motion om att förändra den inre strukturen

  Motionären tar upp ett väsentligt område, nämligen den inre strukturen i hälso- och sjukvården. Den mediala bilden av hälso- och sjukvården är i detta avseende inte alltid nyanserad. I en nyutkommen redovisning (mars 2004) av Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet, ”Utveckling i svensk hälso- och sjukvård – en redovisning av hur sjukvården använder sina resurser”, framgår att den genomsnittliga vårdtiden under de senaste tio åren minskat med 25 % och att antalet vårdplatser har minskat med cirka 50 % i genomsnitt i landet (siffran ligger något lägre i Västernorrland). Samtidigt har utnyttjandet av vårdplatser ökat med 30 %. Produktionen och produktiviteten kan därmed sägas ha ökat väsentligt. Många av de effektiviseringar som görs fångas dessutom inte upp om man mäter med de traditionella mätmetoderna utan kan paradoxalt nog falla ut som en produktionsminskning. Behov av att utveckla nya produktivitetsparametrar föreligger därför. Den medicinska utvecklingen möjliggör nya behandlingar och fler patienter, även i mycket höga åldrar, kan bli aktuella för behandlingar. Det bidrar i vissa fall till längre väntetider då kapaciteten inte motsvarar efterfrågan. Utvecklingen ställer hela tiden krav på förändringar av den inre strukturen på våra sjukhus och har bl a medfört ändrade och effektivare utnyttjande av lokaler och personal. Till exempel har uppföljning av behandlingar samt kontroller, så långt som möjligt, överförts till specialistsjuksköterskor inom exempelvis diabetes-, hjärt- och astmavården.

  Samtliga kliniker och vårdcentraler inbjuds årligen att delta i Genombrottsprojekt. Projektet ska ge personalen ett verktyg att systematiskt arbeta med ständiga förbättringar med patienten i fokus. Resultat från avslutade projekt är bl a bättre tillgänglighet, kortare ledtider, förbättrade kallelserutiner, bättre informerade patienter, effektivare omhändertagandenivå m m.

  Ett annat arbete har påbörjats för att åtgärda de brister som föreligger i kommunikationen mellan olika informationsystem inom hälso- och sjukvården.

  Med övergång från anslag till avtal lyfts uppföljningen fram, varvid jämförelse med andra landsting görs, s k benchmarking. Med KPP, kostnad per patient, kan olika delar i vårdprocesserna analyseras.

  År 2001 genomfördes ett omfattande kompetens- och utvecklingsprogram för läkarsekreterare. En utvärdering visar att läkarsekreterarnas nya kompetens inte har tillvaratagits i någon större omfattning. Inom ramen för arbetet med att åstadkomma god ekonomisk hushållning har landstingsstyrelsen gett ledningsstaben i uppdrag att göra en översyn av vårdadministrativa stödprocesser inom hälso- och sjukvården.

  Ökningen av tid till administration och indirekt patientarbete, beror bl a på Socialstyrelsens ökade krav på dokumentation och på patientsäkerhet. Syftet med översynen är att minska tidsåtgången för administrativt arbete för den direkt sjukvårdsutövande personalen.

  För närvarande råder det lokalt också en brist på läkarsekreterare, vilket kan bidra till at väntetider förlängs på grund av att journaler ligger oskrivna m m. Införande av datajournaler i slutenvården minskar tidsåtgången av hanteringen kring journaler. Dessa processer har påbörjats.

  Chefstillsättningar ska alltid göras utifrån kompetens. Allt fler yrkesgrupper finns numera representerade bland verksamhetscheferna. Exempelvis har Örnsköldsviks hälso- och sjukvård under 2002 tillsatt 21 nya verksamhetschefer av vilka 18 st har annan grundkompetens än läkarens.

  Motionärens förslag är viktiga men, som framgår av ovan redovisade, pågår redan ett utvecklingsarbete inom landstinget med den inriktning som anges i motionen.

  Landstingsstyrelsen hemställer att landstingsfullmäktige beslutar

  • <b>att</b> motionen anses besvarad.

  <hr>

  Vid landstingsstyrelsens sammanträde den 26/8, § 189, reserverade sig Roger Berg till förmån för motionen.

  <hr>

  Utdrag ur landstingsfullmäktiges protokoll 13-14 oktober 2004

  Föredrogs inför landstingsfullmäktige landstingsstyrelsens förslag i ärende nr 12 på föredragningslistan angående motion från Roger Berg att förändra den inre strukturen (sid 85-88) i landstingsfullmäktiges handlingar).

  Under överläggningarna framfördes följande yrkanden:
  Jan Olsson, Margot Nilsson, Bertil Lindström m fl yrkade bifall till landstingsstyrelsens förslag att landstingsfullmäktige beslutar

  <b>att</b> anse motionen besvarad.

  Roger Berg m fl yrkade att landstingsfullmäktige beslutar

  <b>att</b> bifalla motionen.

  Ordförande ställde de två förslagen under proposition, varvid hon förklarade sig anse propositionen om bifall till Jan Olssons m fl:s yrkande med övervägande ja besvarad.

  Landstingsfullmäktige beslutade i enlighet därmed.

  I detta ärende yttrade sig även Lennart Johansson, Anders Kempe, Jacomina Beertema, Sven-Åke Sjödin, Ulla Norgren, Jarl Strömbäck och Benny Eriksson.