• Yttrande över motion om att uppgradera det alkoholpolitiska programmet

  I motionen beskrivs inledningsvis bland annat den ökade alkoholkonsumtionen i landet och de farhågor som finns om en skattesänkning av alkoholen skulle bli aktuell. Vidare hänvisas till regeringens handlingsplan för det alkohol- och drogförebyggande arbetet fram till och med 2010. Målet för den svenska politiken ska vara att minska alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar.

  Förebyggande arbetet ska bedrivas så att inga barn under 18 år ska dricka alkohol, ska heller inte förekomma i trafiken, på arbetet eller under graviditeten. Ett stort ansvar för detta arbete ska enligt handlingsplanen ligga på kommunal nivå.

  Mot bakgrund av detta föreslås i motionen att Landstinget Västernorrland snarast bör besluta om att revidera nu gällande alkoholpolitiskt program samt att sätta upp nya mål och konkreta insatser relaterade till de senaste årens allvarliga utveckling.

  Det alkoholpolitiska program som åsyftas löpte mellan 1991 och 1999 och avrapporterades i en slutrapport 1999. Därefter antogs ett folkhälsoprogram av landstingsfullmäktige för åren 1999 till 2002, där bland annat mål inriktat mot att minska alkoholens skadeverkningar och att ett fortsatt förebyggande arbete skulle bedrivas inom området. Under 2003 påbörjades arbetet med att utarbeta ett nytt program för landstinget mot bakgrund av riksdagens beslut om nationellt folkhälsoarbete ”Mål för folkhälsan” 2002/03:35 som består av elva målområden. Ett nytt program kallat ”En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård”, i vilket de alkoholpolitiska ambitionerna inarbetats, antogs sedan av fullmäktige den 23 november 2004.

  Denna plan innehåller inriktningsmål i syfte att främja en positiv och jämlik hälsoutveckling bland patienter, i befolkningen och hos den egna personalen.

  Mot bakgrund av inriktningsmålen och de nationella målområdena utformades prioriterade mål, bland annat inom målområdet för minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och dopning. Målet är att barn och ungdomar under 18 år ska vara tobaksfria och inte dricka alkohol. För att målet ska nås är målgruppen för det förebyggande arbetet inte enbart riktat mot barn och ungdomar utan även mot den vuxna befolkningen.

  Med hänvisning till att landstingets alkoholpolitiska ambitionerna finns inarbetade i det av fullmäktige 2004 antagna programmet ”En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård”, finner styrelsen det viktigt att än mer intensifiera det förebyggande arbetet i syfte att minska bruket av alkohol.

  Landstingsstyrelsen hemställer att landstingsfullmäktige beslutar

  • att avslå motionen.

  Vid landstingsstyrelsens sammanträde den 21 september 2006, § 212, reserverade sig Sverker Ågren (kd) och Berit Andersson (kd) till förmån för bifall till motionen.


  Utdrag ur landstingsfullmäktiges protokoll 25 oktober 2006 § 157:

  Föredrogs inför landstingsfullmäktige landstingsstyrelsens förslag i ärende nr 12 på föredragningslistan angående motion från Berit Andersson för kristdemokraternas landstingsgrupp om att uppgradera det alkoholpolitiska programmet (sid 129-132 i landstingsfullmäktiges handlingar).

  Under överläggningen framfördes följande yrkanden:

  Benny Eriksson yrkade att landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med landstingsstyrelsens förslag

  • att avslå motionen

  Berit Andersson (kd), med instämmande av bl a Bertil Lindström och Jacomina Beertema, yrkade att landstingsfullmäktige beslutar

  • att bifalla motionen.

  Ordförande ställde de två förslagen under proposition, varvid hon förklarade sig anse propositionen om bifall till Benny Erikssons yrkande med övervägande ja besvarad.

  Landstingsfullmäktige beslutade i enlighet härmed.

  I detta ärende yttrade sig även Ulla Norgren, Christer Andersson och Sven-Åke Sjödin.