• Yttrande över motion om mobil doktor

  Berit Andersson föreslår i en motion att landstingsstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheterna att med ett lokalt försök utveckla ett system med ”mobil doktor”. Den ”mobile doktorns” uppgift är att hos äldre och sjuka patienter göra hembesök för att undvika ej nödvändiga ambulanstransporter och akutintagningar efter en modell från Uppsala. Förslagsvis skulle försöket göras i Härnösand med anledning av de förändringar som är beslutade om Härnösands sjukhus.

  Det är viktigt att erbjuda en trygg och tillgänglig vård till de äldre och sjuka samt att öka hembesöken i såväl särskilda boenden som i ordinära boenden. Som framgår av svaret på en tidigare motion om särskilda äldrevårdsläkare så är primärvården positiv till familjeläkare med geriatrisk inriktning som vill ta ett särskilt ansvar för den äldre befolkningen. I Härnösand och i Njurunda finns redan denna form av profilerade familjeläkare, vars insatser är uppskattade även av kommunerna.

  Generellt gäller att vid vårdcentraler med en god bemanning fungerar insatserna mot särskilda boenden bra men hembesöken bör bli fler. Organisationen för en bra vård för den äldre befolkningen ska bygga på primärvården med avdelade familjeläkare som vid behov ska kunna göra hembesök. Nu varierar tillgången på familjeläkare vilket är ett problem. Men att utforma ett liknande system i Härnösand som det i Uppsala med en helt annan befolkningskoncentration, ger inte samma förutsättningar för resursutnyttjandet av en mobil doktor. I Norrbottens läns landsting har man prövat att göra en markant höjning av ersättningen för hembesök. Effekterna var till en början mycket positiva men avtog med tidden.

  Vårt landsting har beretts tillfälle att remissyttra sig om betänkandet från Äldrevårdsutredningen ”Sammanhållen hemvård”, SOU 2004:68. Betänkandet som föreslår att kommunerna får ett sammanhållet ansvar för hemvården, exklusivt läkarinsatserna, behandlades av landstingsstyrelsen den 15 december. Betänkandet påtalar brister i nuvarande system med läkarinsatser för att ge den enskilde en trygg och säker vård i bostaden. Sammanfattningsvis ser Landstinget Västernorrland positivt på förslaget, men förordar att landstinget och kommunerna åstadkommer en sammanhållen hemvård på frivillig grund utifrån lokala förutsättningar och inom ramen för lagstiftningen.

  Landstinget Västernorrland kommer nu att avvakta konsekvenserna av betänkandet. Att utveckla ett lokalt försök med ”mobil doktor” är därför i dagsläget inte angeläget även om läkarinsatserna i bostaden för sjuka och äldre måste förbättras.

  Landstingsstyrelsen hemställer att landstingsfullmäktige beslutar

  • att avslå motionen

  Vi landstingsstyrelsens sammanträde den 26 januari 2005, § 22, reserverade sig Berit Andersson (kd), Anders Kempe (sjvp) och Jacomina Beertema (m) till förmån för motionen.


  Utdrag ut landstingsfullmäktiges protokoll 24 februari 2005:

  Föredrogs inför landstingsfullmäktige landstingsstyrelsens förslag i ärende nr 11 på föredragningslistan angående motion från Berit Andersson för kristdemokratiska landstingsgruppen om mobil doktor i Landstinget Västernorrland (sid 123-126 i landstingsfullmäktiges handlingar).

  Under överläggningen framfördes följande yrkanden:

  Benny Eriksson och Roy Resare yrkade bifall till landstingsstyrelsens förslag att landstingsfullmäktige beslutar

  • att avslå motionen

  Berit Andersson (kd), Lena Asplund, Anders Kempe och Jarl Strömbäck yrkade bifall till motionen.

  Ordförande ställde de två förslagen under proposition, varvid han förklarade sig anse propositionen om bifall till Benny Erikssons och Roy Resares förslag med övervägande ja besvarad, då votering begärdes.

  Följande propositionsordning upplöstes och godkändes:

  ”Den som röstar bifall till Benny Erikssons och Roy Resares förslag att avslå motionen röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Vinner nej har landstingsfullmäktige beslutat att bifalla motionen.

  Vid omröstningen lämnades 50 ja-röster och 25-nej-röster, medan 1 ledamot avstod och 1 ledamot var frånvarande.

  Landstingsfullmäktige beslutade således att avslå motionen.


  Primärvård · Specialistvård | Berit Andersson · Härnösand · Härnösands sjukhus · Njurunda · Henrik Sendelbach · krisledning · materialförsörjning · samordning · skyddsutrustning