• Beslut i regionfullmäktige motion om integritet och tystnadsplikt i samband med ronderna

  Föredras inför landstinget förvaltningsutskottets förslag i ärende nr 10 på föredragningslistan angående motion från Sverker Ågren för KDS landstingsgrupp om integritet och tystnadsplikt i samband med ronderna.

  Landstinget beslutar i enlighet med förvaltningsutskottets förslag

  att motionen därmed anses besvarad.

  I ärendet yttrar sig Sverker Ågren och Jarl-Erik Smeds.

  Specialistvård | integritet · motionsbeslut · rond · tystnadsplikt · Sverker Ågren

  ...
 • Motion: Integritet och tystnadsplikt i samband med ronderna

  Rondsystemet har mycket gamla anor inom sjukvården och fyller säkert en viktig funktion. Det ger läkare och sjukvårdspersonal information och viss överblick.

  Men ronden kan också vara mycket känslig för patienterna både ur integritets- och sekretessynpunkt. Att bli undersökt och kanske diskuterad i medpatienters närvaro är inte alltid så trevligt. Patienternas önskan att få tala med sin läkare om sina bekymmer och sin oro, hämmas också av medpatienters närvaro.

  Av hänsyn till de...

 • Yttrande över motion: Integritet och tystnadsplikt i samband med ronderna

  Förvaltningsutskottets yttrande

  Sverker Ågren har för KDS motionerat angående integritet och tystnadsplikt i samband med ronderna.

  Dagens rondsystem har fortfarande i rätt stor omfattning en traditionell uppläggning, dvs med ett stort antal personer närvarande kring patienten.

  Detta arbetssätt i samband med ronderna motiveras av behovet att ur undervisningssynpunkt rationellt kunna överföra kliniska kunskaper till läkare under utbildning samt i viss mån även till andra personalk...