• Yttrande över motion: Integritet och tystnadsplikt i samband med ronderna

  Förvaltningsutskottets yttrande

  Sverker Ågren har för KDS motionerat angående integritet och tystnadsplikt i samband med ronderna.

  Dagens rondsystem har fortfarande i rätt stor omfattning en traditionell uppläggning, dvs med ett stort antal personer närvarande kring patienten.

  Detta arbetssätt i samband med ronderna motiveras av behovet att ur undervisningssynpunkt rationellt kunna överföra kliniska kunskaper till läkare under utbildning samt i viss mån även till andra personalkategorier. Dessutom uppfattas detta sätt som tidsbesparande.

  Det måste dock konstateras att där det traditionella rondsystemet tillämpas kan det vara svårt att uppfylla integritets- och sekretesskraven på ett tillfredsställande sätt.

  En viss förändring i arbetssätt kan dock förmärkas. Vanligt är t ex att man avstår från att vid ronden ta upp frågor som är olämpliga ur integritets- och sekretessynpunkt och återkommer till patienten vid ett senare tillfälle.

  Utskottet avser att inom det pågående projektet om bättre patientbemötande och service behandla denna fråga så att förbättringar skall kunna ske i detta avseende.

  Förvaltningsutskottet hemställer att landstinget beslutar

  • att motionen därmed anses besvarad.

  Etik och jämlikhetSpecialistvård | etik · integritet · motionsyttrande · rond · Sverker Ågren · tystnadsplikt