• Motion om bygginvesteringar ansågs besvarad

  Uttrag ur landstingsfullmäktiges protokoll 24-25 juni 2009 § 106:

  Motion från Jacomina Beertema (M), Hans Hedlund (C), Ingeborg Wiksten (FP), Gun Enquist-Öhman (SJVP), Mona Hammarstedt (KD) och Roy Resare (MP) om verksamhetsbeskrivning och driftskostnadskalkyl i samband med bygginvesteringar

  Föredrogs inför landstingsfullmäktige landstingsstyrelsens förslag i ärende nr 12 på föredragningslistan angående motion från Jacomina Beertema, Hans Hedlund, Ingeborg Wiksten, Gun Engquist-...

 • Yttrande över motion om bygginvesteringar

  Yttrande över motion om att upprätta verksamhetsbeskrivning och driftskostnadskalkyl i samband med bygginvesteringar

  I syfte att tydliggöra investeringshanteringen inom Landstinget Västernorrland, har Ledningsstaben Ekonomi och Finans i samverkan med Landstingsfastigheter/Ledningsstaben Fastighet, på uppdrag av landstingsdirektören upprättat ”Riktlinjer för investeringsprocessen inom Landstiget Västernorrland”.

  Dokumentet innehåller riktlinjer för beslutsfattande, handläggning o...

 • Motion: Verksamhetsbeskrivning och driftskostnadskalkyl i samband med bygginvesteringar

  För bygginvesteringar gäller att det i samband med beslut om byggstart upprättas en verksamhetsbeskrivning med en total driftkostnadskalkyl. I denna kalkyl ingår en i samverkan mellan förvaltning/serviceenhet och landstingsfastigheter upprättad hyreskalkyl samt ett preliminärt hyreskontrakt mellan parterna. Till beslutsunderlaget fogas även ett förslag till finansiering.

  Emellertid framgår endast undantagsvis, på förslags- såväl som på beslutsstadiet, vilka konsekvenser bygginvestering...

 • Beslut i landstingsfullmäktige motion om medel från allmän försäkring till medicinsk-teknisk utrustning

  Föredrogs inför landstinget förvaltningsutskottets förslag i ärende nr 14 på föredragningslistan angående motion från Sverker Ågren och Göran Sydhage för KDS landstingsgrupp om medel från allmän försäkring till medicinsk-teknisk utrustning.

  Landstinget beslutar i enlighet med förvaltningsutskottets förslag

  att vidta åtgärder enligt förvaltningsutskottets yttrande; samt. att därmed anse motionen besvarad.

  I detta ärende yttrar sig Göran Sydhage, Gösta Åström och Stig Andersson....

 • Motion: Medel från allmän försäkring till medicinsk-teknisk utrustning

  Samhället skulle kunna göra stora besparingar genom ökade investeringar i ny medicinsk-teknisk utrustning. I många fall kan dessa leda till stora ekonomiska vinster genom att vården blir effektivare och behandlingslinjer, sjukskrivningar etc kortare. För patienten är det minskade lidandet självklart den största fördelen.

  Investeringar som kan leda till sådana förbättringar är t ex utbyggnad av fiberoptiska nät mellan länets sjukhus, införande av lasermaskin för ingrepp inom gynekologi ...