• Yttrande över motion om bygginvesteringar

  Yttrande över motion om att upprätta verksamhetsbeskrivning och driftskostnadskalkyl i samband med bygginvesteringar

  I syfte att tydliggöra investeringshanteringen inom Landstinget Västernorrland, har Ledningsstaben Ekonomi och Finans i samverkan med Landstingsfastigheter/Ledningsstaben Fastighet, på uppdrag av landstingsdirektören upprättat ”Riktlinjer för investeringsprocessen inom Landstiget Västernorrland”.

  Dokumentet innehåller riktlinjer för beslutsfattande, handläggning och redovisning av investeringar i byggnader och mark, samt utrustning. Riktlinjerna kommer att läggas in som ett styrdokument i Platina och vara sökbart via landstingets intranät.

  Riktlinjerna innehåller en investeringsansökan där aktuell förvaltning skall beskriva motivet till investeringen. Beskrivningen skall göras utifrån ett längre perspektiv vad gäller befolkningsunderlag, personalrekrytering med mera. Nyttovärdering skall ske utifrån perspektiven i det balanserade styrkortet, det vill säga medborgare/patient/kund, processer, medarbetare och ekonomi, samt koncernnytta. Även övriga konsekvenser som miljöpåverkan och förändrade driftkostnader på grund av investeringen skall beskrivas.

  Landstingsstyrelsen hemställer att landstingsfullmäktige beslutar

  • att härmed anse motionen besvarad.

  Ekonomi | investering · motionsyttrande