• Beslut i landstingsfullmäktige motion om medel från allmän försäkring till medicinsk-teknisk utrustning

  Föredrogs inför landstinget förvaltningsutskottets förslag i ärende nr 14 på föredragningslistan angående motion från Sverker Ågren och Göran Sydhage för KDS landstingsgrupp om medel från allmän försäkring till medicinsk-teknisk utrustning.

  Landstinget beslutar i enlighet med förvaltningsutskottets förslag

  att vidta åtgärder enligt förvaltningsutskottets yttrande; samt. att därmed anse motionen besvarad.

  I detta ärende yttrar sig Göran Sydhage, Gösta Åström och Stig Andersson....

 • Svar på motion om medel från allmän försäkring till medicinsk-teknisk utrustning

  Förvaltningsutskottets yttrande

  KDS landstingsgrupp har föreslagit att förvaltningsutskottet får i uppdrag att arbeta för att medel från den allmänna försäkringen tillförs landstinget för investeringar i ny och kapitalintensiv högteknologisk utrustning.

  Inom ramen för regeringens försöksverksamhet med s k frilandsting skall det startas en försöksverksamhet i Bohuslandstinget.

  Försöket syftar till att överföra resurser från försäkringskassan till landstinget, för att därigenom ko...

 • Motion: Medel från allmän försäkring till medicinsk-teknisk utrustning

  Samhället skulle kunna göra stora besparingar genom ökade investeringar i ny medicinsk-teknisk utrustning. I många fall kan dessa leda till stora ekonomiska vinster genom att vården blir effektivare och behandlingslinjer, sjukskrivningar etc kortare. För patienten är det minskade lidandet självklart den största fördelen.

  Investeringar som kan leda till sådana förbättringar är t ex utbyggnad av fiberoptiska nät mellan länets sjukhus, införande av lasermaskin för ingrepp inom gynekologi ...