• Motion om rättvisare patientförsäking behandlad i fullmäktige

  På fullmäktigesammanträdet den 13 februari behandlades Sverker Ågren motion om en rättvisare patientförsäkring. Efter en debatt beslutade fullmäktige att anse motionen besvarad.

  Utdrag ur landstingsfullmäktige 14 februari 2008 § 31

  Motion från Sverker Ågren för kristdemokraternas landstingsgrupp om rättvisare patientförsäkring

  Föredrogs inför landstingsfullmäktige landstingsstyrelsens förslag i ärende nr 13 angående motion från Sverker Ågren (kd) om rättvisare patientför...

 • Motion: Rättvisare patientförsäkring

  Den patientförsäkring som Landstinget Västernorrland har via Landstingens Ömsesidiga försäkringsbolag har bidragit till att stärka patienters ställning och möjligheter att få ersättning vid skador som uppkommit i samband med vård och behandling. En hög andel av anmälda skador, ca 45 %, leder till ersättning.

  Emellertid finns brister i försäkringen och det gäller rättvisa mellan könen. Då LÖF tillämpar Trafikskadenämndens regelverk för ersättning vid invaliditet, har det visat sig att k...

 • Ersätt kvinnor rättvist i patientförsäkringen

  Landstinget Västernorrland har en omfattande och oftast bra fungerande patientförsäkring via det gemensamma bolaget LÖF. Men det finns brister: Regelverket vid förlust av inre organ leder till orättvis ersättning. Om en manlig patient förlorar en testikel (men har kvar den andra i full funktion) räknas förlusten som lika med fem procent invaliditet. Om däremot en kvinna förlorar en äggstock vid en åtgärd i vården, utgår ingen ersättning alls!

  En sådan skada inom sjukvården inträffar va...

 • Interpellation om enbart hälso- och sjukvård bedrivs på Österåsens hälsohem

  Mot bakgrund av landstingsfullmäktiges beslut att från kommande årsskifte föra in Österåsens hälsohem i den nya primärvårdsenheten, infinner sig ett antal frågor, då hälsohemmet inte i alla avseenden är en traditionell sjukvårdsenhet. Det finns för hälso- och sjukvården en lång rad lagar och förordningar som reglerar verksamheten, i vissa fall mycket detaljerat. HSL är den övergripande lagstiftningen med bland annat en välkänd prioriteringsordning. Dessutom har patienter ett skydd via Patient...