• Remisssvar till Regional utvecklingsstrategi för Västernorrland 2020-2030

    Inför framtagandet av den Regional utvecklingsstrategi 2020-2030 önskade regionen ett remissvar från politiska partierna. Så här svarade Kristdemokraterna:

    1. Hur väl fångar de tre målområdena och dess utpekade prioriteringar de regionala förutsättningarna och utmaningarna i Västernorrland?

    Regionens förutsättningar och utmaningar fångas väl in i de tre målområdena. Vi har utmaningar vad gäller vår region i förhållande till Sverige i sin helhet och resten av Vä...

  • KD Västernorrlands remissyttrande Sjukhus 90

    Kristdemokratisk vårdpolitik syftar till att tillförsäkra alla en god hälso- och sjukvård av hög kvalitet oavsett bostadsort, eller sociala och ekonomiska förutsättningar. Vården skall vara präglad av en helhetssyn, människan består både a kropp, själ och ande. Landstingets program för 90-talets hälso- och sjukvård ”Hälsan framför allt” markerar det hälsopolitiska arbetets betydelse starkare än någonsin. KDS anser att detta är en riktig inriktning som på sikt gagnar hela befolknin...