• Interpellation: Unga kvinnor, aborter och folkhälsa

  Landstinget har beslutat att sätta unga kvinnors (upp till 19 år) hälsa i fokus och bland annat minska antalet aborter i den gruppen. Men årets folkhälsobokslut visar att utvecklingen gått i motsatt riktning och vi har en fördubbling av antalet aborter den senaste åtta års perioden (1998-2006) enligt aktuell statistik från Socialstyrelsen! Västernorrland ligger med denna utveckling bland de allra sämsta landstingen i landet.

  Abortlagstiftningen är ibland het fråga i den politiska debatten. Men kring det abort-förebyggande arbetet har vi i Landstinget Västernorrland alltid haft en bred politisk enighet om de insatser som landstinget ensamt eller i samverkan med kommunerna har ansvar för. Vi kristdemokrater har t.ex. alltid varit pådrivande i arbetet med att det ska finnas ungdomsmottagningar i varje kommun i länet. Men tyvärr tycks det inte vara tillräckligt.

  Mot bakgrund av de insatser som pågår idag inom det abortpreventiva arbetet är utvecklingen bland de unga kvinnorna mycket oroande. Jag vill mot bakgrund av detta ställa några frågor till landstingsstyrelsens ordförande Ewa Söderberg:

  • Finns det idag några ekonomiska restriktioner som kan försvåra det abortföre-byggande arbetet?
  • Är dagens metoder baserade på vetenskap och beprövad erfarenhet, s.k. evidens-baserade metoder?
  • Vilka nya insatser kan bli aktuella för att vända den snabba ökningen av aborter bland unga kvinnor i Västernorrland?

  Maude Westman (kd)


  Folkhälsa | abort · interpellation · Maude Westman