• Interpellationssvar: Landstingsdirektörens uppsägning

  Landstingsstyrelsens ordförande Erik Lövgren (S) lämnade följande svar på interpellationen:

  Frågor
  – Har landstingsdirektören gått självmant?
  – I så fall med vilken rätt har Erik Lövgren frångått avtalet och skrivit under en överenskommelse om denna fallskärm?
  – Om landstingsdirektören inte har avgått på egen begäran: På vilken grund har han då blivit uppsagd?

  Svar:
  Anders L Johanssons chefsavtal, reglerar uppdraget som Landstingsdirektör. I avtalet framgår att om behov skulle uppstå att avbryta uppdraget i förtid ska en ömsesidig varseltid eftersträvas om minst sex månader. Parterna äger rätt att säga upp avtalet innan avtalstidens utgång enligt följande villkor.

  Om behov skulle uppstå att avbryta uppdraget i förtid på arbetsgivarens initiativ gäller en uppsägningstid om motsvarande 12 månader. Anders L Johansson har rätt till avtalad månadslön under uppsägningstiden och ingen arbetsskyldighet föreligger.

  Om behov skulle uppstå av att avbryta uppdraget i förtid på Anders L Johanssons initiativ gäller en uppsägningstid om motsvarande 6 månader. Anders L Johansson har rätt till avtalad månadslön under uppsägningstiden och ingen arbetsskyldighet föreligger.

  Anders L Johanssons chefsuppdrag har avbrytits i förtid from 2015-11-20 på arbetsgivarens initiativ vilket gör att en uppsägningstid om 12 månader inträder. Anders L Johanssons anställning upphör därmed vid uppsägningstidens slut det vill säga 2016-11-20.

  Härnösand den 18 november 2015

  Erik Lövgren (S)
  Landstingsstyrelsens ordförande

  Mona Hammarstedt tackade för svaret.


  Personal | arbetsvillkor · interpellationssvar · Mona Hammarstedt · uppsägning · landstingsdirektör