• Interpellationssvar: Om trygg och säker in- och utskrivning

  Fråga 1:
  Hur har samverkan mellan regionen och kommunerna utvecklats under året?

  Svar:
  Under året har samverkan skett mellan regionen och kommunerna i väsentlig större omfattning än tidigare år. Varje kommun och tillhörande hälsocentraler samt repr. från specialistvården har haft planerade möten för att skapa delaktighet och samsyn kring processen vid utskrivning från sjukhus.

  Västernorrland har under projekttiden även haft en länsgemensam grupp bestående av repr. från specialistvården, primärvården och några kommuner. Själva projektet, där samverkansrutiner togs fram avslutades under april 2018, men gruppen har återaktiverats under ledning av Kommunförbundet i länet.
  Uppdraget gäller nu att revidera den samverkansrutin som togs fram under projekttiden, beakta de avvikelser och bestridanden som inkommit under 2018. Målet är att tydliggöra processflödet och att förenkla möjligheten till följsamhet med fokus på att denna lag är en samverkanslag.

  Fråga 2:
  Har alla kommuner i länet infört hemtagningsteam eller har de valt någon annan modell?

  Svar:
  Alla kommuner har inte inrättat hemtagningsteam. Varje kommun har sin egen interna organisation, som dock har att följa de gemensamma riktlinjerna och rutinerna. Några kommuner har ett mera utvecklat arbete med att bevilja insatser för att möjliggöra hemgång och att planera fortsatta insatser efter att personen varit hemma några dagar.

  Härnösand den 29 november 2018

  Ewa Back (S)
  Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande


  Ovanstående är ett svar på interpellationen Trygg och säker in- och utskrivning.