• Länsklinikreformen säkerställer likvärdig vård i regionen

  Länsklinikreformen var viktig för att kunna skapa en gemensam och enhetlig kö i hela länet och för att kunna säkerställa att patienterna ska mötas av en likvärdig vård oavsett på vilket sjukhus man besöker.

  I mars 2018 presenterades en utvärdering av reformen. Rapporten menar att ”länsverksamheterna bedöms vara det mest ändamålsenliga sättet att organisera stora delar av specialistvården, men förbättringar behöver genomföras”.

  En av rekommendationerna var att förstärka det lokala ledarskapet genom att skapa bättre förutsättningar för första linjens chefer.

  De personalfrågor som rör en arbetsgrupp eller en avdelning och som kan hanteras lokalt bör också hanteras på den nivån. Genom lokalt ledarskap med befogenheter ska personalen själv kunna besluta om frågor som rör densamma, exempelvis frågor som rör bemanning.
  För att skapa ett starkt lokalt ledarskap med enheter som i högre grad kan ta ansvar för sin egen budget och verksamhet krävs att alla enhetschefer jobbar utifrån samma värdegrund och har samma förutsättningar.

  Regionen behöver också skapa en uppdragsutbildning i ledarskap för enhetschefer som bör utformas och genomföras i samarbete med Mittuniversitetet. Detta i syfte att stärka enhetschefens roll, befogenheter och budgetansvar.

  Genom att återupprätta det lokala ledarskapet på sjukhusen stärker vi både personalens och patienternas möjligheter till delaktighet.


  Personal · Specialistvård | arbetsvillkor · bemanning · kompetens · ledarskap · länsklinik · Mittuniversitetet