• Medborgarnas förtroende är den viktigaste frågan

  Vårdalliansen vill att Västernorrland ska vara ett av de bästa landstingen vad gäller medborgarnas förtroende. Detta har varit vår målsättning de senaste fyra åren och kommer fortsättningsvis att vara vår viktigaste fråga. Invånarna ska känna trygghet att de får en jämlik vård, känna tillit att skattemedel används på ett effektivt sätt, uppleva att länet utvecklas på ett hållbart sätt tillsammans med personer, idéburen sektor och näringsliv. Vården i Västernorrland har gjort en otrolig resa denna mandatperiod från bottenskiktet år 2010 till över medel 2014 i jämförelser med landets övriga landsting.

  Ledarskapet är centralt för alla typer av verksamheter. Vi vill visa på ett ansvarsfullt ledarskap genom att vi tillsammans med tjänstemän aktivt har arbetat för en tydlig organisation där patienten är utgångspunkten och inte en huskropp. Detta innebär att vi i dag är på väg till att ha en sjukhusförvaltning istället för tre, våra sjukhus arbetar i dag tillsammans på ett helt nytt sätt för att ge en god och jämlik vård i hela länet.

  Vi gick till val på ordning och reda i landstinget och 2013 följde bokslutet det prognostiserade resultatet. Ansvar för ekonomin och att säkra en hållbar ekonomisk utveckling är givetvis förutsättningar för att säkra högkvalitativ vård även framöver. Landstinget har utmaningar, kostnader får vård stiger samtidigt som länets demografiska utveckling begränsar intäkterna. Vi har sett det som centralt att få en riktigt bra ekonomistyrning, i dag kan man följa ekonomin i princip på daglig basis vilket var otänkbart för fyra år sedan. Detta skapar förutsättningar att kontinuerligt fatta rätt beslut och förhoppningsvis inte behöva ta till stora nödbromsen.

  Friskare befolkning är givetvis en största vinst på det personliga planet, men också bra för länet i stort. Namnbytet från vårdcentraler till hälsocentraler är inte enbart ett namnbyte. Vi har ändrat fokus från att bara vårda till att också jobba hälsofrämjande. Hälsosamtal för våra 40-, 50- och 60-åringar har redan gett goda resultat, och utifrån lärdom från andra län kommer detta på sikt vara en säker investering för en friskare befolkning. Att vi denna mandatperiod permanentat ungdomsrådgivningen i Sundsvall gör också att vi säkrar upp ett stöd för ungdomar mellan 18 och 25 år.

  Nära och kontinuerlig kontakt med olika samhällsaktörer är en förutsättning för ett väl fungerande landsting. God dialog med medborgarna via medborgarpanelens dialogmöten har varit ett bra forum. Under mandatperioden har vi också arbetat med att få till stånd en Länsöverenskommelse mellan landstinget och idéburen sektor i länet. Detta för att erkänna vikten av och ta tillvara förmågor och kunskaper som finns inom den sektorn.

  Landstinget Västernorrland har länge varit känt för sin miljöprofil, detta har vi velat fortsätta att utveckla. Vi som en stor arbetsgivare vill bidra med det vi kan. Under mandatperioden har vi börjat med en intern klimatkompensation och planerar för 2 000 kvm solpaneler vid Sundsvalls och Örnsköldsviks sjukhus. Vi har också kraftigt reducerat mängden mat som slängs inom våra verksamheter och går mot ett allt hållbarare resande där fler väljer tåget framför flyget.

  Förtroende är något man förtjänar, vår målsättning har varit att du ska känna förtroende för ditt landsting. Det har vi haft som utgångspunkt när vi tillsammans har arbetat för länets bästa.

  Per Wahlberg, Moderaterna
  Hans Hedlund, Centerpartiet
  Ingeborg Viksten, Folkpartiet
  Sverker Ågren, Kristdemokraterna


  Miljö och energi · Samverkan | civilsamhälle · dialog · hälsosamtal · insändare · klimatkompensation · Länsöverenskommelsen · namnbyte · Sverker Ågren
  · Vårdalliansen