• Norrlandslänens samarbete måste förbättras

  I en motion till regionfullmäktige vill företrädare från Allianspartierna att samarbetet mellan Norrlandslänen måste komma igång på riktigt. Den bild som företrädarna lyfter fram att det finns mycket som kan förändras och utvecklas delas inte i det yttrande över motionen som presenterades i samband med att motionen behandlades i regionfullmäktige den 25 april.

  I motionsyttrandet menas att samverkan pågår sedan flera år genom Norrlandstingens regionförbund (NRF) och att samverkan mellan...

 • Satsa på Primärvården!

  Sverige satsar i jämförelse med övriga EU väldigt lite resurser på primärvården. Västernorrland tillhör de landsting i Sverige som satsar minst! Samtidigt genomförs stora förändringar inom sjukhusvården i vårt län som påverkar primärvården. I den av landstingsfullmäktige antagna målbilden så lyfts vikten av att stärka primärvården och dess 1:a linjes ansvar. Men tyvärr har vi inte sett något intresse från nuvarande majoritet att tillföra de resurser som behövs.

  Under förra mandatperiod...

 • Medborgarnas förtroende är den viktigaste frågan

  Vårdalliansen vill att Västernorrland ska vara ett av de bästa landstingen vad gäller medborgarnas förtroende. Detta har varit vår målsättning de senaste fyra åren och kommer fortsättningsvis att vara vår viktigaste fråga. Invånarna ska känna trygghet att de får en jämlik vård, känna tillit att skattemedel används på ett effektivt sätt, uppleva att länet utvecklas på ett hållbart sätt tillsammans med personer, idéburen sektor och näringsliv. Vården i Västernorrland har gjort en otrolig resa d...