• Motion om vårdavtal med naprapater och kiropraktorer avslogs

  Nu på fullmäktige den 20 juni behandlades Kristdemokraternas motion om att landstinget ska ordna vårdavtal med legitmerade naprapater och kiropraktorer. Efter att majoriteten röstat ner motionen reserverade sig Kristdemokraterna till förmån för sitt förslag att bifalla motionen.


  Utdrag ur landstingsfullämktiges protokoll 20 oktober 2007 § 87 s. 25-26:

  Motion från Sverker Ågren m.fl. för kristdemokraternas landstingsgrupp om vårdavtal med legitimerade naprapater och kiropraktorer inom landstinget

  Föredrogs inför landstingsfullmäktige landstingsstyrelsens förslag i ärende nr 12 på föredragningslistan angående motion från Sverker Ågren m.fl. för kristdemokraternas landstingsgrupp om vårdavtal med legitimerade naprapater och kiropraktorer (sid. 187-189 i landstingsfullmäktiges handlingar).

  Under överläggningen framfördes följande yrkanden:

  Ewa Söderberg, Leif Vestin, Roy Resare m.fl. yrkade bifall till landstingsstyrelsens förslag att landstingsfullmäktige beslutar

  • att avslå motionen.

  Sverker Ågren och Berit Andersson yrkade att landstingsfullmäktige beslutar

  • att bifalla motionen.

  Jarl Strömbäck yrkade att den 3:e satsen i landstingsstyrelsens yttrande utgår och att landstingsfullmäktige med denna ändring beslutar

  • att anse motionen besvarad.

  Ordförande ställde de tre förslagen under proposition, varvid hon förklarade sig anse propositionen om bifall till Ewa Söderbergs med fleras yrkande med övervägande ja besvarad.

  Landstingsfullmäktige beslutade i enlighet härmed.

  I detta ärende yttrade sig även Mikael Strandman, Roger Byström, Erica Sahlin, Lena Näslund, Åsa Möller och Lars-Olof Olsson.

  Mot beslutet reserverade sig Sverker Ågren, Roger Boork, Maude Westman, Emil Sydhage och Berit Andersson till förmån för bifall till motionen.


  Vårdval | Berit Andersson · Emil Sydhage · kiropraktor · motion · landstingsfullmäktige · Maude Westman · naprapat · Roger Boork · Sverker Ågren