• Interpellation: Organdonationerna kan bli fler

  Enligt organisationen Mer organdonations webbplats stod totalt 845 personer på väntelista för organdonation den 1 juni 2018.

  De flesta i Sverige är positiva till att donera organ efter sin död. Antalet donationer ökar men många människor har ännu inte tagit aktiv ställning till att donera sina organ. Tyvärr är detta en faktor till är donationsfrekvensen är mycket låg i vårt land. Av cirka 100 000 som dör årligen blir det bara knappt 200 organdonationer.

  Det finns ett nationellt donationsregister till vilket man kan anmäla sin inställning till att donera organ och vävnader. Genom att göra detta kan man vara säker på att sjukvården får kännedom om ditt beslut i det fall en donation kommer bli aktuell nån gång i framtiden.

  Vi har försökt hitta information om organdonation på regionens webbplats. Väldigt lite finns skrivet om detta. Utifrån det vi ovan beskrivit skulle vi vilja ställa följande frågor:

  • Borde inte regionen kunna ha tydlig och bra information omkring organdonationer och donationsregistret på sin webbplats?
  • Finns sjukhusrutiner att tex. kurator eller sjukhuspräst för ett samtal med anhöriga/patient kring donation?
  • När det gäller levande organdonatorer, får dessa full ekonomisk ersättning för förlorad arbetsinkomst, resekostnader, kost, logi, patientavgifter och läkemedel för utredning, donation och eftervård?

  Timrå 6 november 2018

  Henrik Sendelbach
  Kristdemokraterna

  Interpellation ställd till Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande.


  Bilden överst av Ignacio D. G. från Pixabay.


  Specialistvård | donationsregistret · interpellation · organdonation · Henrik Sendelbach · transplantation