• Norrlandslänens samarbete måste förbättras

    I en motion till regionfullmäktige vill företrädare från Allianspartierna att samarbetet mellan Norrlandslänen måste komma igång på riktigt. Den bild som företrädarna lyfter fram att det finns mycket som kan förändras och utvecklas delas inte i det yttrande över motionen som presenterades i samband med att motionen behandlades i regionfullmäktige den 25 april.

    I motionsyttrandet menas att samverkan pågår sedan flera år genom Norrlandstingens regionförbund (NRF) och att samverkan mellan länen ökat de senaste åren. Utifrån detta beslutade majoriteten att motionen skulle anses besvarad. Inte tillräckligt enligt Allianspartierna som reserverade sig till förmån för sitt förslag att bifalla motionen. Samarbetet mellan Norrlandslänen kan och måste förbättras.

    Samarbetet i Norrland måste börja på riktigt


    Specialistvård | motion · Norrland · Norrlandstingens regionförbund · regionfullmäktige · samverkan · Vårdalliansen