• Satsa på Primärvården!

  Sverige satsar i jämförelse med övriga EU väldigt lite resurser på primärvården. Västernorrland tillhör de landsting i Sverige som satsar minst! Samtidigt genomförs stora förändringar inom sjukhusvården i vårt län som påverkar primärvården. I den av landstingsfullmäktige antagna målbilden så lyfts vikten av att stärka primärvården och dess 1:a linjes ansvar. Men tyvärr har vi inte sett något intresse från nuvarande majoritet att tillföra de resurser som behövs.

  Under förra mandatperioden påbörjade Vårdalliansen en resursförstärkning av primärvården. Ett viktigt ställningstagande som vi har fortsatt presenterat i våra budgetar även i opposition. Hittills har det dock varit verkningslöst. För att primärvården rimligen ska klara uppdraget föreslår vi ökade resursramar med minst 100 miljoner kronor under kommande planperiod. Vi vill också att definitionen av primärvårdens uppdrag ska förtydligas utifrån de beslutade omstruktureringarna i sjukhusvården.

  Under 2016 har 24 miljoner kr som tilldelats primärvården i budget inte kommit primärvården till godo bl a pga. den rådande familjeläkarbristen. Det är enligt vår mening helt oacceptabelt och bör genast åtgärdas. För att nå en bra och likvärdig vård i Västernorrland måste resurserna till primärvården stärkas! Vi menar att primärvården resurser först ska säkerställas innan sjukhusvårdens uppdrag förändras. Tyvärr har majoriteten valt en annan väg!

  Vårdalliansen föreslår regionfullmäktige att regionstyrelsen får i uppdrag att återkomma till regionfullmäktige med följande förslag till beslut;

  • att öka resursramarna med minst 100 miljoner kronor under kommande planperiod samt
  • att de resurser som i budget avsätts inom primärvårdsramen ska användas till primärvård

  Primärvård | Vårdalliansen · målbilden · yrkande