• Svar på interpellation angående subventionering av preventivmedel

  Sverker Ågren ställer i en interpellation frågor om subventionering av preventivmedel.

  Vi har alltför många aborter, ökningen är dock inte lika påtaglig inom Västernorrland som i övriga landet.

  Inom Landstinget Västernorrland har stora utbildnings- och informationsinsatser gjorts. Dels i landstingets egen regi, dels genom samarbete med andra myndigheter.

  Det abortförebyggande arbetet kan ej ses som en enskild fråga utan måste kombineras med insatser för att minska spridningen av sexuellt överförda sjukdomar (STD). Det viktigaste i bekämpningen av ungdomsaborter är välfungerande ungdomsmottagningar.

  Vi kommer i samarbete med Socialstyrelsens Aids-kansli att genomföra ett treårigt länsövergripande utvecklingsarbete. Syftet skall vara att skapa sex- och samlevnadsgrupper inom samtliga hälso- och sjukvårdsförvaltningar samt arbeta för att ungdomsmottagningar tillskapas i samtliga kommuner.

  Svar på fråga 1. Med anledning av det positiva resultatet från Gävleförsöket kommer frågan om en subventionering av p-piller till kvinnor under 20 år att behandlas i den översyn som nu pågår av avgiftssystemet. I detta arbete kommer också hälso- och sjukvårdspolitiska bedömningar att göras.

  Svar på fråga 2. Sjukvårdshuvudmännen är enligt lag ålagda att tillhandahålla vissa åtgärder utan särskild ersättning. Där ingår bl a födelsekontrollerande verksamhet och preventivmedel. Vad gäller p-piller får kvinnan sitt recept avgiftsfritt medan uttaget på apoteket kostar 75 kronor.

  Förslaget att subventionera p-piller till kvinnor under 20 år genom att avgiftsbelägga graviditetstester kan leda till att kvinnorna drar ut på tiden med att göra graviditetstester och därmed kan de sena aborterna öka, vilket ger större kostnader för samhället och större lidande för kvinnorna.

  Härnösand den 24 april 1991

  Alf Wedin
  Landstingsråd (S)


  Primärvård | abort · interpellationssvar · preventivmedel · recept · Socialstyrelsen · Sverker Ågren