• Svar på interpellation om frågor kring utbetalning av avgångsvederlag

  Kerstin Nygren, ordförande i kultur-, utbildnings- och forskningsdelegationen, lämnade följande svar på Roger Bergs interpellation om frågor kring utbetalning av avgångsvederlag:

  Både landstingets revisorer och förvaltningsledningen inom Regional Utveckling har riktat anmärkningar mot musikchefen.

  Förutom den kritik revisorerna framförde i sin granskningsrapport om internkontroll inom Regional Utveckling, hade förvaltningsledningen redan uppmärksammat andra allvarliga brister.

  Detta resulterade i att länsmusikchefen varslades om avsked.

  Hur kan .. få ett avgångsvederlag under dessa omständigheter? Borde han inte bara ha avskedats?

  Vid möte med musikchefen och hans fackliga företrädare gjorde förvaltningsledningen bedömningen att omedelbart avsked eller uppsägning utan avgångsvederlag skulle ha inneburit en fortsatt process.

  En fortsatt process skulle med alla sannolikhet ha medfört större verksamhetsmässig och ekonomisk skada för landstinget än vad kostnaden för den uppgjorda överenskommelsen innebar.

  Hur många fler berörs av denna affär?

  Alla anställda inom Musik i Västernorrland är direkt berörda.

  Vem är ytterst ansvarig?

  Självfallet är det landstingsdirektören som är ytterst ansvarig för landstingets tjänstemannaorganisation, men ansvaret för den kontinuerliga ledningen av verksamheten har chefer på varje nivå.

  Hur kommer majoriteten att agera för att detta ALDRIG mer kommer att ske?

  I varje organisation kan situationer kring människor uppstå som innebär att anställningsavtal kan behöva avbrytas. Det är således inte möjligt att utfärda garantier om att åtgärder av detta slag inte kan måsta vidtas även i framtiden.

  Härnösand den 15 oktober 2003

  Kerstin Nygren
  Ordförande i kultur-, utbildnings- och forskningsdelegationen

  Roger Berg tackade för svaret.

  I detta ärende yttrade sig Roger Berg, Kerstin Nygren, Jarl Strömbäck, Jacomina Beertema, Jan Sjödin och Ulf Broman.


  Personal | arbetsvillkor · avgångsvederlag · interpellationssvar · Roger Berg