• Svar på interpellation om unga kvinnor, aborter och folkhälsa

  Interpellationen överlämnades till Elisabet Strömqvist, ordförande i hälso- och sjukvårdsdelegationen, för besvarande. Elisabet Strömqvist lämnade följande svar på Maude Westmans interpellation om unga kvinnor, aborter och folkhälsa:

  Mot bakgrund av att antalet aborter ökar i Västernorrland och att målet med det förebyggande arbetet är att antalet aborter skall minska bland unga kvinnor frågas i interpellationen om det finns några ekonomiska restriktioner som kan försvåra det förebyggande arbetet.

  Så som frågan är formulerad är det inte helt enkelt att förstå vad frågeställaren avser. Verksamheten har att rätta sig efter de budgetramar landstingsfullmäktige fastställt, i övrigt finns det inga ”ekonomiska restriktioner”. Det finns alltid behov av att göra mer i det förebyggande arbetet, men för det krävs nödvändigtvis inte mer ekonomiska resurser utan att vi gemensamt i samhället använder de resurser som redan finns.

  Nästa fråga handlar om dagens metoder i det förebyggande arbetet baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. Några påvisbara metoder som baseras på evidens finns för närvarande inte inom detta område. Det som visats i tidigare studier är emellertid att samverkan mellan olika myndigheter och aktörer i samhället har stor betydelse i det förebyggande arbetet. Då avses främst kommunerna och skolhälsovården, ungdomsmottagningarna, smittskyddet och hälso- och sjukvården.

  För att ytterligare förstärka insatserna planeras under hösten att tillsätta en samordnare för sex och samlevnadsfrågorna i länet. Arbetet skall vara direkt kopplat till den hand-lingsplan som finns för detta.

  Härnösand den 25 oktober 2007

  Elisabet Strömqvist
  Hälso- och sjukvårdsdelegationens ordförande


  Utdrag ur landstingsfullmäktiges protokoll 24-25 oktober 2007 § 131:

  Maude Westman tackade för svaret.

  I detta ärende yttrade sig även Elisabet Strömqvist, Sverker Ågren och Roy Resare.


  Folkhälsa | abort · interpellationsdebatt · Maude Westman · Sverker Ågren