• Bort med sjukvårdsköerna och få ordning på ekonomin

  Viktigast för oss är att få bort sjukvårdsköerna och få ordning på landstingets ekonomi genom tydligare styrning och ledning.

  Vårt gemensamma styre bygger på följande principer:

  • Alla ska ha rätt till god vård och frihet att välja vårdgivare.
  • Fördelningen av sjukvårdsresurser till befolkningen ska vara rimlig och rättvis. Nuvarande skillnader i väntetider till specialistvård ska jämnas ut.
  • I Västernorrland ska hälso- och sjukvården bli jämlik och jämställd.
  • Solidaritet med framtida generationer ska råda, vilket omfattar såväl en långsiktigt hållbar ekonomi som en långsiktigt hållbar miljö.
  • Demokrati, öppenhet och transparens ska råda i landstingets sätt att styra och prioritera.

  Det fria vårdvalet inom primärvården ska utvecklas. God vård av sjuka ska premieras framför att ha många friska listade. Vi satsar ytterligare 30 miljoner kronor på primärvården för att klara sjukhusens ändrade uppdrag samt för att stärka folkhälsoarbetet. Vi vill skärpa vårdgarantin så att patienten ska ha rätt att få träffa primärvårdsläkare inom fem dagar, specialistläkare inom en månad, samt
  därefter få överenskommen behandling inom ytterligare en månad.

  Allting kan inte göras vid alla tre sjukhusen och vi kommer därför att verka för en samordning av sjukhusens verksamheter. Sjukhusen ska hålla vårdgarantin och sjukhusvård ska ge maximal utdelning för pengarna. Sjukhusen ska bedriva ett kontinuerligt, systematiskt patientsäkerhetsarbete som vi regelbundet och noggrant kommer att följa upp.

  Sjukvårdspersonalen behöver återfå arbetsro och inflytande över sin egen arbetssituation. Arbetet med Lean Health Care har lett till stora förbättringar för patienterna och vi kommer att skapa förutsättningar för att fler nya projekt skapas och genomförs tills hela vårdkedjan arbetar efter dessa principer.

  Sjukvårdspersonalen har gjort och gör ett fantastiskt arbete trots all turbulens som varit i landstinget. Vi är angelägna om att sjukhus och vårdcentraler åter blir attraktiva arbetsplatser.

  Den medicinsk-tekniska utvecklingen medför att sjukvården kan göra allt mer och allt bättre för allt fler. Våra partier på riksplan är införstådda med att statsbidragen till landstingen därför behöver höjas.

  Vårdbehövande människor ska inte kunna bollas mellan landsting och kommun. Ett gott och prestigefritt samarbete mellan landsting och kommun är ett villkor för en välfungerande och kostnadseffektiv välfärd, där den enskilda människan inte kommer i kläm.

  Inom landstingets alla verksamhetsområden ska alltid drift i egen regi vägas mot alternativa driftsformer. Det som är mest effektivt ur kvalitets- och kostnadssynpunkt ska väljas för att få ut det mesta av våra skattepengar.

  Vi kommer att införa bättre kontroll över bruttokostnadsutvecklingen, minska landstingets totala lokalinnehav samt återta insyn och kontroll över upphandlingar. Här finns stor besparingspotential. Sist men inte minst kommer vi att satsa på bättre kommunikationer och ett aktivt regionalt utvecklingsarbete.

  Om vi får väljarnas förtroende den nittonde september är vi redo att axla ansvaret för Landstinget Västernorrland och därmed bryta vänsterstyret för första gången i dess historia.

  Jacomina Beertema, Moderaterna
  Hans Hedlund, Centerpartiet
  Ingeborg Wiksten, Folkpartiet Liberalerna
  Sverker Ågren, Kristdemokraterna
  Eva Andersson, Miljöpartiet


  Etik och jämlikhet · Ekonomi/skatter · Folkhälsa · Ledning/styrning · Personal · Primärvård | arbetsvillkor · demokrati · ekonomi · entreprenad · jämlik vård · jämställdhet · patientsäkerhet · sjukhus · Sverker Ågren · vårdval · transparens · vårdgaranti · välfärd · öppenhet