• Motion: Sänkt besöksavgift i psykiatrin för unga vuxna

    Besöksavgifter är ett område som fortlöpande ses över och anpassas efter olika bedömningar. Det är en politisk uppgift och därför fastställs de av landstingets högsta beslutande organ, fullmäktige. Avgiftsnivåerna kan mot den bakgrunden sägas uttrycka politiska prioriteringar. Kostnadsfria eller starkt subventionerade avgifter förekommer därför på flera områden:

    Barn och ungdom upp till 19 år har helt kostnadsfri vård. Landstinget bedriver ungdomsmottagningar i samarbete med kommunerna, ...
  • Interpellation om 300 kr i besöksavgift i psykiatrin för unga vuxna är ett hinder för vård och behandling

    Chefsöverläkaren Kimmy Lindholm i Härnösand Medelpad hälso- och sjukvårdsförvaltning har i en skrivelse föreslagit att landstinget bör höja åldersgränsen för fria besök inom psykiatrins specialistvård från 20 till 25 år. Hon anser att 300 kr per besök kan leda till att många unga avstår från behandling, även om det finns ett högkostnadsskydd. Om inte hela avgiften kan tas bort menar hon att den bör reduceras kraftigt. Men reflexion är att förslaget bör prövas noggrant, blan annat för att unga...