• Beslut i landstingsfullmäktige motion om översyn av bidragsregler

  Föredras inför landstinget förvaltningsutskottets förslag i ärende nr 13 på föredragningslistan angående motion från Sverker Ågren och Göran Sydhage för KDS landstingsgrupp om översyn av bidragsregler.

  Under överläggningen yrkar dels Rut Sandström, Tord Sundelin, Ingvar Byström och Ulla Norgren bifall till förvaltningsutskottets förslag att landstinget beslutar

  att avslå motionen dels Sverker Ågren och Göran Sydhage bifall till motionen.

  Orföranden ställer de båda förslag...

 • Svar på motion om bidragsregler

  KDS landstingsgrupp föreslår i en motion dels att landstingsbidrag till organisation, förening endast skall utgå under förutsättning att verksamheten bedrivs drogfri, dels att förvaltningsutskottet med beaktande av detta får i uppdrag att se över nu gällande bidragsregler.

  Landstingets bidrag till studieförbunden, idrottsrörelsen, pensionärsorganisationerna, ungdomsorganisationerna m fl har fastställts i nära anslutning till Landstingsförbundets rekommendationer.

  Bidrag utgår ti...