• Motion: Cykelhjälmar till förskolebarn

  Varje år råkar många barn ut för cykelolyckor, ibland så svåra att de medför skador och men för hela livet.

  Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande (NTF) beräknar att ca 20 % av alla trafikolyckor är cykelolyckor. Merparten av olyckorna drabbar barn och främst barn i de lägre åldrarna. Generellt anses barn inte klara av att cykla i trafiken förrän de är i 12-årsåldern. Trots detta blir det allt vanligare att barn i förskoleåldern har cykel. Barn som faller vid cykling har sä...

 • Beslut i landstingsfullmäktige motion om utlåning/uthyrning av barncykelhjälmar

  Föredras inför landstinget förvaltningsutskottets förslag i ärende nr 13 på föredragningslistan angående motion från KDS om utlåning/uthyrning av barncykelhjälmar.

  Under överläggningen yrkar dels Barbro Abrahamsson bifall till motionen, dels Alf Wedin med instämmande av Tord Sundelin bifall till förvaltningsutskottets förslag att landstinget beslutar

  att avslå motionen

  Ordföranden ställer de båda förslagen under proposition, varvid han förklarar sig anse propositionen om bifal...

 • Svar på motion om utlåning/uthyrning av barncykelhjälmar

  Vid landstingsmötet juni 1988 besvarades en motion från KDS om utlåning/uthyrning av cykelhjälmar till förskolebarn. Svaret innebär att frågan skulle prövas inom ramen för det program för olycksfallsförebyggande arbete som påbörjats.

  Som svar på fråga vid landstingsmötet den 13 september 1989 om att dela ut cykelhjämar till samtliga förstaklassare enligt Jämtlandsmodellen, lovades att ärendet skulle påskyndas och behandlas separat vid landstingsmötet i november 1989.

  Västernorrl...