• Interpellationssvar: Regionens samverkan med Mittuniversitetet

  Frågor:

  Vad har samverkansavtalet resulterat i Är det inte på tiden att vi förnyar, förbättrar och fördjupar samarbetet (målsättningen med det nämnda avtalet var ju att utveckla och fördjupa samverkan)

  Svar: Sedan överenskommelsen om samverkan undertecknades av dåvarande regionstyrelsens ordförande och universitetets rektor har styrgruppen träffats regelbundet (minst en gång per termin). Fokus för styrgruppens möten har varit att följa upp pågående insatsområden och ytterligare två i...

 • KdS Västernorrlands Hälso- & sjukvårdspolitiska handlingsprogram 1995-1998

  Förord Värdig vård – en mänsklig rättighet!

  Hälso- och sjukvård är tillsammans med omsorg av äldre och handikappade, hörnpelare i vår välfärd. Kristdemokraterna har alltid satt dessa områden högt i den politiska debatten.

  KdS i Västernorrland presenterar nu det program som vi kommer att arbeta efter i landstinget under den kommande valperioden. Det saknar löften därför att de är meningslösa i en föränderlig tid. Men programmet visar vad vi vill! KdS politik styrs av våra grundläg...

 • Fråga angående IVF

  Ett avtal om samarbete mellan landstingen i Västernorrland och Jämtland samt Regionsykehuset, Trondheim rörande in vitrofertilisering (IVF) verksamhet, beräknas träda i kraft fr o m årsskiftet.

  Det saknas fortfarande fastställda regler för hur IVF verksamhet får bedrivas i vårt land. Den medicinsk-tekniska utvecklingen ligger långt före lagstiftningen. IVF är inget undantag.

  Betänkandet ”Barn genom befruktning utanför kroppen m m” (SOU 1985:5) tar dock upp provrörsbe...