• Förslag om sänkt besöksavgift inom psykiatrin avslogs

  Landstingsfullmäktige beslutade avslå motionen om att sänka alternativt avskaffa avgiften för unga vuxna som besöker en psykiatrisk mottagning. Det gjordes med hänvisning till att chefsöverläkare sedan 1996 har möjlighet att besluta om avgiftsbefrielse för vissa patienter, bland annat inom den psykiatriska vården.

  Att detta inte är ett enkelt sätt att göra det lättare för unga vuxna var inget som majoriteten tyckte var skäl för att bifalla motionen.


  Utdrag ur landstingsfullmäktiges protokoll 23-24 april 2008 § 57

  Motion från Berit Andersson (kd), Jacomina Beertema (m), Anders Kempe (sjvp) och Eva Andersson (mp) om besöksavgift i psykiatrin för unga vuxna

  Föredrogs inför landstingsfullmäktige landstingsstyrelsens förslag i ärende nr 16 på föredragningslistan angående motion från Berit Andersson (kd), Jacomina Beertema (m), Anders Kempe (sjvp) och Eva Andersson (mp) om besöksavgift i psykiatrin för unga vuxna (sid 299-300 i landstingsfullmäktiges handlingar).

  Under överläggningen yrkade Ewa Söderberg bifall till landstingsstyrelsens förslag att landstingsfullmäktige beslutar

  • att avslå motionen.

  Jacomina Beertema och Sverker Ågren yrkade bifall till motionen.

  Ordförande ställde de två förslagen under proposition, varvid hon förklarade sig anse propositionen om bifall till Ewa Söderbergs förslag med övervägande ja besvarad.

  Landstingsfullmäktige beslutade i enlighet härmed.

  Mot beslutet reserverade sig Tord Sundqvist, Åsa Möller, Roger Fastesson, Linus Jo-hansson, Jacomina Beertema, Bertil Swenson, Rodney Engström, Maria Wickberg, Bengt Sörlin, Christer Andersson, Tilde Helander, Magnus Ekwall, Anita Danielsson, Roger Boork, Mona Hammarstedt, Sverker Ågren, Mona Lundqvist och Maude Westman.


  Psykiatri | Roger Boork · Sverker Ågren · Mona Lundqvist · Maude Westman · psykiatri · patientavgift · Mona Hammarstedt