• Gömda och papperslösa ska få vård

  Där Kristdemokraterna finns med där gör vi också en skillnad! I arbetet med den nya landstingsplanen för 2014-2016, vill vi vara tydliga med vad länets kristdemokrater anser särskilt viktigt. Politiken har stort ansvar för att se till att det finns stöd för barn och ungdomar. Tyvärr kan vi se en ökande psykisk ohälsa bland unga människor. Regeringen har skärpt vårdgarantin för barn- och ungdomspsykiatrin, vilket har kortat väntetiden fram till den första kontakten med vården. Men fortfarande tar det för lång tid från bedömning till behandling, det vill säga tiden mellan det första och andra besöket. Socialminister Göran Hägglund aviserar nu krav på en skärpning som vi stöder: Barn och ungdomar ska få en uppföljning inom 30 dagar från det att bedömningen har ägt rum. Det är angeläget att Västernorrland genomför detta under 2013 och att det skrivs in i kommande landstingsplan.

  Idag finns ett antal livslånga medicinska behandlingar inom missbruksvården där ansvaret för stödet delas mellan kommun och landsting. Deras samverkan är oerhört viktigt för den som är i behov av hjälp. I april 2011 presenterades den statliga utredningen ”Bättre insatser vid missbruk och beroende”, som delvis ligger till grund för vårt förslag. Vi tycker att Landstinget Västernorrland ska ha följande mål för missbruks- och beroendevård: a) anpassa innehållet i vården efter målgrupp, b) tydliggör rollerna mellan kommun och landsting, c) låt alla i länet ha rätt till likvärdig vård, d) arbeta för tidig upptäckt och kort intervention, e) inkludera och ge stöd till anhöriga i större utsträckning. En bred överenskommelse bör slutas om hur vi når dessa mål!

  Alla människor som vistas i vårt län ska ha rätt till vård, oavsett om man är gömd eller papperslös. Från och med 1 juli 2013 ska barn upp till 18 år ha rätt till fullständig vård och vuxna ska få subventionerad vård för sådana tillstånd som inte kan vänta, enligt regeringens migrationsöverenskommelse. Det ger en mer human situation men principen att alla människor har rätt till fullständig vård når inte fullt ut. Vi föreslår därför att landstinget ska erbjuda vård på samma nivå för alla inom landstinget, vilket vi har rätt att besluta om själva.

  Landstinget arbetar aktivt för att göra länet mer tillgängligt för alla så att FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning tillämpas. Idag saknas ett kontrollsystem som följer upp att de satsningar som görs håller över tid. Rutiner för kontroll av tillgänglighet behöver införas. En annan viktig satsning av betydelse är samverkan mellan det offentliga och det civila samhället. På initiativ av Sverker Ågren (KD), har Vårdalliansen påbörjat ett samarbete mellan landstinget och idéburna organisationer i länet. Målet är att nå en regional överenskommelse för erfarenhetsutbyte och kompetensuppbyggnad. Kristdemokraterna vill att detta arbete ska fortsätta även 2014-2016.

  Vi Kristdemokratiska landstingspolitiker vill se ett mänskligare Västernorrland! Vi kommer att arbeta för att våra förslag ska bli verklighet.

  Kristdemokratiska landstingspolitiker i Västernorrland

  Sverker Ågren, Regionala nämndens ordförande
  Mona Hammarstedt, Landstingsstyrelsen
  Lena Nordin, Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden
  Mona Lundqvist, Hälso- och sjukvårdsnämnden
  Hanna Sydhage, Landstingsfullmäktige


  Psykiatri | debattartikel · Hanna Sydhage · Lena Nordin · Mona Hammarstedt · Mona Lundqvist · papperslösa · Sverker Ågren