• Interpellation: Avvecklingen av Norrgården i Härnösand våren 2007

  Sverker Ågren överlämnade till landstingsstyrelsens ordförande Ewa Söderberg en interpellation med följande lydelse:

  Hur gick det för patienterna som skickades ut från Norrgården efter majoritetens beslut om stängning januari 2007? Med väldig beslutsamhet och sällsynt skyndsamhet, drev majoriteten i Landstinget Västernorrland igenom en nedläggning av Norrgården 2007. En enad opposition sade nej. Enheten hade 8 vårdplatser, i första hand för unga med psykoser. En besparing på 6 miljoner kr skulle uppnås.

  Från oppositionen avvisade vi detta, bland annat för att ingen kunde beskriva på vilket sätt patienterna skulle kunna få en likvärdig vård och behandling i andra former. Det fanns en uppenbar risk för att patienterna skulle förlora det mesta av den vård och behandling som de fick på Norrgården. För många var Norrgården liktydligt med trygghet, en vårdform där man inte blev utkastad efter kort tid. Några hade flera års vårdtid bakom sig. Men långa vårdtider är inte ovanliga för patientgruppen, vilket är väl känt inom psykiatrin. Mot den bakgrunden är det en stor brist att det inte finns en samlad dokumentation av planeringen och genomförandet av nedläggningen av Norrgården och de enskilda patienternas framtida väl och ve.

  Men vänstermajoriteten, som i sin retorik säger sig” stå på de svagas sida i samhället”, menade att det skulle fungera bra, kanske t.o.m. bli bättre, om Norrgården slogs igen. Inte oväntat har det blivit i stort sett tyst om vad som hänt patienterna!

  I samband med beslutet i januari 2007 lämnade landstingsrådet Ewa Söderberg (s) omfattande utfästelser om att avvecklingen skulle ske i ”nära samverkan med patienternas anhöriga och närstående, kommuner samt psykiatrin”. (Citat från pressmeddelande). Man sa även att andra behandlingsformer skulle utvecklas efter nedläggningen.

  Mot bakgrund av detta vill jag ställa följande frågor till Landstingsrådet Ewa Söderberg (s):

  • Hur har patienternas vårdbehov blivit tillgodosedda sedan de lämnade Norrgården?
  • På vilket sätt skedde samverkan enligt de löften som gavs i samband med beslutet om nedläggning i januari 2007?
  • Varför finns ingen dokumentation av hur nedläggningen genomfördes, som gör en utvärdering möjlig?!
  • Hur stor blev besparingen netto, så som den idag kan beskrivas i ekonomiska termer?

  Härnösand den 7 oktober 2008
  Sverker Ågren, gruppledare Kristdemokraterna”


  Bilden överst: Norrgården på Vårsta Diakoni i Härnösand den 31 juli 2020. Foto av Henrik Sendelbach (CC-BY-SA 4.0).


  Psykiatri | interpellation · Norrgården · Sverker Ågren