• Interpellation: Rapport som kritiserar läkare för att brista i kunskap om intygsskrivning

  Handikapporganisationernas samarbetsorganisation HSO i Västernorrland presenterade i april en unik rapport som redovisade 115 fall av avslag på sjukskrivning i Försäkringskassan i länet. Detta var en totalundersökning av alla fall under ca 12 månader 2004-2005 som innebar antingen att en pågående sjukskrivning upphörde eller att en ny inte accepterades. Det har tidigare inte förekommit att Försäkringskassan blivit granskad av de normalt sett granskade, patienter/de försäkrade. Slutsatserna var många och intressanta, både för direkt berörda som andra aktörer inom vård och rehabilitering. Men den fråga som i Landstinget måste följas upp var de alldeles oerhörda brister som framkom vad gäller läkarintygen som fanns i samtliga fall. Endast ca 12 % var kompletta och besvarade alla frågor som ska besvaras. Det vanligaste felet var att de inte tog ställning till arbetsförmåga och koppling till sjukdom/ohälsa. Att utredningarna var bristfälliga blev ju dessutom tydligt när så många som 20 % fick rättelse/ändring vid överprövning, då en mer ingående dokumentation normalt infordras.

  Det finns anledning anta att många patienter farit illa i denna process som gruppens rapport handlar om. Att förlora sjukskrivning på grund av ett beslut av FK är en mycket kraftfull åtgärd som får stora konsekvenser för den enskilde. Säkert har många tvingats gå till jobbet, om de haft något, utan att vara friska nog. Andra har drivits till stora bekymmer med sin ekonomi. Några har hamnat i ett utanförskap med både social problematik och brist på delaktighet och inflytande över sin situation.

  Genom att de flesta läkare som utfärdat intygen i de aktuella fallen, har varit anställda av Landstinget Västernorrland finns ett delansvar för de skadelidandes situation även hos landstinget. Det väcker många frågor och funderingar. Har tillräcklig kompetens inte funnits så är det svårt att komma från ansvar. Under senare tid har samarbetet mellan Landstinget och FK ökat och nya resurser tillkommit. En del av dessa satsas enligt uppgift på just utbildning i sjukskrivningsfrågan.

  Mot bakgrund av detta vill jag fråga Ewa Söderberg följande frågor:

  • På vilket sätt har LVN under de senaste fem-tio åren försökt säkerställa att läkare haft tillräcklig kompetens för att utfärda intyg för sjukskrivning som motsvarar FK krav?
  • Kan enskilda som på grund av brister i intyg gått miste om sjukpenning få någon form av kompensation eller förmån från Landstinget?
  • Hur och av vilka kommer de utbildningar som nu pågår att följas upp?

  Stigsjö den 6 juni 2007

  Sverker Ågren (kd)


  Personal | Försäkringskassan · interpellation · intyg · kompetens · sjukskrivning · Sverker Ågren